Práca so vstupom a výstupom:

 • Synchrónna
 • Asynchrónna

Synchrónna práca so vstupom:

 • Vyšlem požiadavku
 • Čakám na splnenie
 • Spracujem výsledok

Výhody:

Jednoduchosť

Nevýhody:

Čakanie sa môže natiahnuť do nekonečna (deadlock)

Asynchrónna práca so vstupom:

 • Vyšlem požiadavku
 • Pozriem či bola splnená okamžite
 • Ak bola splnená, spracujem ju.
 • Ak nebola splnená, pokračujem v program.

Výhody:

 • Môžem robit viac vecí naraz
 • Väčšia efektivita - menej času strávim čakaním.

Nevýhody:

 • Väčšia zložitosť

Aplikácie asynchrónneho programovania:

 • Webové aplikácie
 • Databázy a objektové úložiská
 • Distribuované aplikácie
 • Hry

Asynchrónne programovanie v C

Na nízkej úrovni:

 • select (Windows and Linux)
 • poll API (Linux)

Na vyššej úrovni:

 • Libuv, libevent, libev

Asynchrónne programovanie v iných programovacích jazykoch

 • Node.js (Javascript)
 • Asyncio (Python)

Programovanie soketu v C

Server     Client

socket()     socket()
bind()      connect()
listen()
accept()
read()  <----  write()
write() ---->  read()
close()     close()

Socket je dostupný pomocou svojho čísla

O sokety sa stará operačný systém

Otvorenie soketu

int sockfd = socket(domain, type, protocol);

sockfd - číslo soketu, podobné ako smerník na súbor.

Nastavenie vlastností pre socket.

int setsockopt(int sockfd, int level, int optname, const void *optval, socklen_t optlen);

Čakanie na nové spojenie na strane servra

Väzba na konkrétne rozhranie, vyhradenie pre počúvajúci server:

  int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

Počúvanie na porte:

  int listen(int sockfd, int backlog);

Vytvorenie nového spojenia

int new_socket= accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

Čítanie a zápis do socketu

Je podobné ako do súboru

read()
write()

Viacero spojení naraz select()

#include <manifest.h>
#include <socket.h>
#include <bsdtypes.h>
#include <bsdtime.h>

int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds,
struct timeval *timeout)

Viacero spojení naraz

 • asynnchrónne programovanie.
 • viac procesov pomocou fork()
 • viac vlákien pomocou pthread

Zdroje

 • https://www.geeksforgeeks.org/socket-programming-cc/
 • https://www.ibm.com/docs/en/zos/2.4.0?topic=calls-select
 • http://codingbison.com/c/c-sockets-select.html
 • https://www.ibm.com/docs/en/i/7.1?topic=designs-using-poll-instead-select
 • https://www.csd.uoc.gr/~hy556/material/tutorials/cs556-3rd-tutorial.pdf
Reload?