Vyhľadávací strom

Strom

Typ grafu:

 • uzol: dáta
 • hrana: orientované spojenie medzi uzlami
 • Z koreňového uzla existuje práve jedna cesta do každého ostatného uzla
 • Z listového uzla nejde žiadna cesta.

Reprezentácia hierarchických štruktúr

 • asociatívne pole
 • matematické výrazy
 • DOM (Document Object Model)
  • html stránka
  • office dokument
 • AST (Abstract Syntax Tree)
  • preklad jazyka C do strojového kódu

Reprezentácia hierarchických štruktúr

Matematický výraz: 3 * (5 + 6)
    left   +------+  right
      +--- | *  | ----+
      |  +------+   |
      v         V
  left +------+     +------+
  +----| +  |---+   |  3 |
  |  +------+  |   +------+
  V        V
+------+     +------+
| 5  |     | 6  |
+------+     +------+

Rýchle vyhľadávanie

Bisekcia:

      5
     /  \
     3   8
    / \  / \
    2  4 7  9
   /   /   \
   1   6   10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vyhľadávací strom

Zovšeobecnenie spojkového zoznamu, kde jeden prvok má viac smerníkov.

 • Každý uzol má nula alebo viac podradených uzlov (synov).
 • Uzol, ktorý nemá nadradený uzol sa nazýva koreň stromu.
 • Uzol, ktorý nemá podradené uzly sa nazýva list.
 • Každý uzol je zároveň koreňom podradeného stromu.

Prvok vyhľadávacieho stromu

 • kľúč
 • hodnota
 • smerníky na ďalšie prvky
  • ľavý syn
  • pravý syn
  • rodič

Ako to vyzerá v pamäti?

    left   +------+  right
      +--- | 5  | ----+
      |  +------+   |
      v         V
  left +------+     +------+
  +----| 3  |     | 10 |
  |  +------+     +------+
  |
  V
+------+
| 1  |
+------+

Demo BST

https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html

Prechádzanie BST

Akým spôsobom vieme strom zapísať do jedného riadka?

 • Inorder
 • Preorder
 • Postorder

Inorder

Naľavo, hodnota, napravo

3 * 5 + 6

Pozor na zátvorky !!!

Preorder

hodnota, naľavo, napravo

 • + 5 6 3

Postorder

naľavo, napravo, hodnota

5 6 + 3 *

Načítanie do stromu

Ak máme zadaný zápis v jednom riadku, akým spôsobom ho môžeme uložiť do stromu?

 • infixná notácia
 • prefixná notácia
 • postfixná notácia (reverzná poľská notácia)

Príklad na (binárny) vyhľadávací strom

struct binary_tree {
  int data;
  struct binary_tree* left;
  struct binary_tree* right;
};

Vyhľadávanie vo vyhľadávacom strome

(pre-order)

 1. Pozrieme sa na koreň stromu.
 2. Ak sa hodnoty zhodujú, našli sme výsledok.
 3. Ak sa nezhodujú, a hodnota je menšia, hľadáme vľavo.
 4. Ak je hodnota väčšia, hľadáme vpravo.

Vymazanie z BST

Vyhľadáme prvok so zadanou hodnotou.

 • Ak má nula potomkov
  • Vymažeme
 • Ak má jedného potomka:
  • Nahradíme za potomka a vymažeme
 • Ak má dvoch potomkov:
  • Nájdeme k nemu "ďalší prvok".
  • Vymeníme hodnoty.
  • Z väčšieho podstromu vymažeme "ďalší prvok".

Triedenie s pomocou BST

 • Vložíme prvky do BST
 • Vypíšeme prvky INORDER

Bibliografia

Reload?