Textovo grafické rozhranie

Znaky vykresľujeme ako grafiku

Grafické terminálové aplikácie

Pozrite si bežiace procesy

 • top

Ovládnite Vaše súbory

Midnight Commander

 • mc

Web a e-mail v termináli

 • mutt
 • links

Adventure of &

 • nethack
 • rogue

Vytvorme si svoju hru

Veď terminál je 2D pole znakov

Knižnica ncurses

 • Stará ale jará
 • Pracuje s textovým terminálom v "grafickom" móde

Curses používa globálne premenné

Premenné, ktoré nevidno, ale ovplyvňujú stav.

#include <curses.h>
int main(){
  // Vytvorí globálne premenné
  initscr();
  // Tu píšete program 
  // Vráti terminál do pôvodného stavu
  endwin();
}

Terminál je dvojrozmerné pole

LINES - počet riadkov COLS - počet stĺpcov

Grafický terminál

 0,0       COLS-1, 0
   +---------------+
   |        |
   |        |
   |        |
   |        |
   +---------------+
LINES-1,0    LINES-1,COLS-1

Kreslenie znakov

Tak isto ako printf, ale zadávame aj pozíciu

void mvprintw(int row,int col,const char* msg, printf format...);

Obnova terminálu

Vypísané znaky je potrebné vykresliť:

void refresh();

Vstup

int getch();

Vráti kód stlačenej klávesy

Nastavenie vstupu

noecho(); // Nevypisuj vstup na obrazovku
cbreak(); // Zabudni starý vstup
nodelay(stdscr,TRUE); // Nečakaj na stlačenie
keypad(stdscr,TRUE); // Aktivuje šípky
curs_set(FALSE); // Neviditeľný kurzor

Časovanie

#include <unistd.h>

int usleep(useconds_t usec);

Farby

Farby je potrebné inicializovať na začiatku

Inicializácia farebnosti

has_colors(); // Zistenie či terminál podporuje farby
start_color();

Inicializácia konkrétnej farby

init_pair(1, COLOR_RED, COLOR_BLACK);

Zadáme číslo farby v programe, farbu písma, farbu pozadia.

Použitie farby

attron(COLOR_PAIR(1)); // Zapnem farbu
mvprintw(LINES/2,COLS/2,"Ahoj farba"); // Píšem farebne
attroff(COLOR_PAIR(1)); // Vypnem farbu

Kompilovanie programu

K programu treba pripojiť dynamickú knižnicu curses

gcc program.c -lcurses -o ./program

Generovanie náhodných čísel

#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(){
 srand(time(NULL));
 int a = 10;
 int b = 20;
 int r = a + rand() % (b-a);
 printf("Nahodne cislo z intervalu od %d do %d je %d",a,b,r);
 return 0;
}

Zhrnutie

 • Pomocou knižnice curses vieme pracovať s terminálom ako by to bol obrázok.
 • Terminál je dvojrozmerné pole znakov
 • Klávesy a farby sú zakódované ako konštanty v curses.h
Reload?