Priama práca s pamäťou

Pamäť RAM

 • vieme si ju predstaviť ako niekoľko "nádob", kam si môžme niečo uložiť.
 • každá "nádoba" má meno a číslo.
 • čísla nádob idú podľa poradia.

Pamäť RAM

 • Mená a typy premenných určuje programátor.
 • Adresy premenných určuje operačný systém.
  • ale je možné ich zistiť a pracovať s nimi.

Pamäť RAM

Vytvoríme niekoľko premenných:

char znak = 'a';
char pole[5] = "ahoj";

Operačný systém určí, kde RAM sa budú nachádzať.

Pamäť RAM

adresa:  \#10     \#15            \#19
    +----------------------------------------------+
obsah: | 'a' | 4 | 5 | 'a' | 'h' | 'o' | 'j' | 0 | 5 |
    +----------------------------------------------+

rozsah: |<--->|    |<-------------------------->| 

typ:  char     char[5]
názov: znak     pole

Smerník

Adresu premennej nazývame aj smerník.

Tajomstvo smerníkov je tajomstvo programovania

Smerník == Adresa

 • Adresa je celé číslo.
 • Celé číslo si vieme uložiť do premennej.

Smerníková premenná

Premenná, do ktorej si uložíme smerník.

int premenna_typu_int = 2;
int* adresa_premennej_typu_int = &premenna_typu_int;

operátor & vráti adresu premennej

adresu si môžme poznačiť do smerníkovej premennej

Smerníková premenná

adresa:  \#10       \#15       \#19
    +--------------------------------------------+
obsah: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
    +--------------------------------------------+

rozsah: |<------------->|  |<-------------->| 

typ:  int         int*
názov: premenna_typu_int  adresa_premennej_typu_int

Smerníková premenná vždy ukazuje na miesto určitého typu.

 • int* adresa premennej typu int.
 • char* adresa premennej typu char.
 • void* ľubovoľná adresa.

Typ smerníkovej premennej môžme ľubovoľne meniť

int a = 2;
void* pa = &a;
int* ppa = (int*)pa;

Za behu je možné meniť dátové typy.

Operátor dereferencie *

Vráti hodnotu ktorá je na adrese.

Smerníkovú premennú vieme používať ako obyčajnú premennú

Ale musíme použiť operátor dereferencie

Smerníkovú premennú vieme používať ako obyčajnú premennú

int premenna_typu_int = 2;
// Smerníkový typ
int* adresa_premennej_typu_int = &premenna_typu_int;
// Operátor dereferencie
printf("Tam kde ukazuje smernik je hodnota %d\n",*adresa_premennej_typu_int);

Pomocou dereferencie je možné meniť hodnotu

int premenna_typu_int = 2;
// Smerníkový typ
int* adresa_premennej_typu_int = &premenna_typu_int;
// Operátor dereferencie na lavej stane
*adresa_premennej_typu_int = 3;
`*` má dva významy - na druhom riadku je súčasťou označenia smerníkového typu, v treťom riadku označuje dereferenciu.

Polia a smerníky

Názov poľa je adresou jeho prvého prvku.

Ľubovoľná adresa môže byť začiatkom poľa.

ZEN jazyka C

Názov poľa je adresou jeho prvého prvku.

Ľubovoľná adresa môže byť začiatkom poľa.

Polia a smerníky

int pole[5] = {1,2,3,4,5};
int* zaciatok_pola = pole;
for(int i = 0; i < 5; i++){
  if (pole[i] == zaciatok_pola[i]){
    printf("Sicko v poriadku\n");
  }
  else {
    printf("Ta...\n");
  }
}

Operácie so smerníkmi

 • Čo sa nachádza na vedľajšom mieste?
 • Čo sa nachádza na ľubovoľnej adrese?

Smerníková aritmetika

int pole[5] = {1,2,3,4,5};
int* zaciatok_pola = pole;
int* druhe_miesto = pole + 1;
int* tretie_miesto = pole + 2;
int* piate_miesto = tretie_miesto + 2;

Smerníková aritmetika je iný zápis [] a &

int pole[5] = {1,2,3,4,5};
int* zaciatok_pola = &pole[0];
int* druhe_miesto = &pole[1];
int* tretie_miesto = &pole[2];
int* piate_miesto = tretie_miesto[2];

Funkcia so smerníkovým argumentom

 • Vstupný argument funguje ako výstupný.
 • Menej kopírovania.

Funkcia so smerníkovým argumentom

Môže spracovať aj reťazec:

int strlen(char* str){
  int l = 0;
  while(*str != 0){
    l++;
  }
  return l;
}

Reťazec je pole znakov zakončené nulou.

Funkcia so smerníkovým argumentom

int maximum(int* pole, int sz){
  int max = -1000000;
  for (int i = 0 ; i < sz; i++){
    if (pole[i] > max){
      max = pole[i];
    }
  }
  return max;
}

Funkcia so smerníkovým argumentom

Môže načítať a hlásiť výsledok načítania.

int nacitaj_int(int* vysledok);

Funkcia so smerníkovým argumentom

// Vrati kladne cislo 
// ak sa nacitanie podarilo
// Ak nie vypise spravu a vrati nula
int nacitaj_int(int* vysledok){
 int r = scanf("%d",vysledok);
 if (r!=1){
   printf("Nepodarilo sa.\n");
   return 0;
 }
 return 1;
}

Funkcia so smerníkovým argumentom

Umožňuje pracovať s ľubovoľnými dátami

int compare(const void* p1,const void* p2){
  // Zmením typ smerníka
  int* pa = (int*)p1;
  int* pb = (int*)p2;
  // Skopírujem hodnoty
  int a = *pa;
  int b = *pb;
  return b - a;
}

Argument funkcie sa vždy kopíruje

// Toto nefunguje
int nacitaj_int(int vysledok){
// Vysledok je lokalna premenna
 int r = scanf("%d",&vysledok);
 if (r!=1){
   printf("Nepodarilo sa.\n");
   return 0;
 }
 // Ked skoncim, vysledok sa zabudne
 return 1;
}

Sme zodpovední za to, že pracujeme s vyhradenou pamäťou

int pole[5] = {1,2,3,4,5};
int* neplatne_miesto = pole + 10;
printf("Hodnota %d\ je nedefiovana, lebo adresa %p mi nepatri\n",*neplatne_miesto,neplatne_miesto);

Sme zodpovední...

(Skoro) nikto Vás neupozorní, že pracujete s nedefinovanou hodnotou.

Len program sa správa nepredvídateľne.

Sme zodpovední...

Používame Valgrind, upozorní nás na problémy s pamäťou.

Valgrind je Váš priateľ

Aj keď sa veľa sťažuje....

Vďaka smerníkom vieme

 • menej kopírovať.
 • používať vstupný argument na uložene výsledku.
 • vytvárať funkcie pre modifikovanie obsahu premennej.
 • vytvárať funkcie pre prácu s poľom.
Reload?