Smerníková aritmetika

Outline

 • Smerníková aritmetika a spracovanie reťazcov
 • Pole smerníkov
 • Práca s pamäťou

Čo je smerníková aritmetika?

Aritmetické operácie s adresou

 • spočítavania a odčítanie
 • porovnanie

Načo smerníková aritmetika?

Vieme sa pozrieť do vedľajšieho miesta.

 • pripočítaním konštanty.

Vieme prechádzať pole pomocou smerníka.

 • posunúť smerník pripočítaním konštaty a ukončiť porovaním s adresou konca poľa.

Načo smerníková aritmetika?

 • vieme zistiť vzdialenosť od začiatku poľa
 • Vieme zistiť aký index v poli má daná adresa.
  • odpočítaním začiatku poľa.
 • Vieme zistiť či adresa patrí do poľa.
  • porovaním so začiatkom a koncom poľa.

Pole znakov

char ahoj[6] = "ahoj";

index:  0  1  2  3  5  6
     +---+---+---+---+---+---+
hodnota: | a | h | o | j | 0 | x |
     +---+---+---+---+---+---+
adresa:  10 11 12 13 14 15

Pole celých čísel

int pole[4] = {4,3,2,1};

index:  0   1    2    3
     +------+------+-------+-------+
hodnota: | 4  | 3  | 2  |  1  |
     +------+------+-------+-------+
adresa: \#10  \#14  \#18  \#22

Pri aritmetických operáciách sa berie do úvahy veľkosť jedného miesta

Posun smerníka o 1 znamená posun o jedno pamäťové miesto

(nie o jeden bajt).

Meno poľa je adresa jeho začiatku

Každá adresa môže byť začiatkom poľa.

Posun smerníka v poli znakov

char ahoj[7] = "ahoj";
char* zaciatok = ahoj;
char* adresa_druheho_prvku = zaciatok + 1;
char hodnota_druheho_prvku = *adresa_druheho_prvku;

Posun smerníka v poli celých čísel

int pole[4] = {4,3,2,1};
int* zaciatok = pole;
int* adresa_druheho_prvku = zaciatok + 1;
int hodnota_druheho_prvku = adresa_druheho_prvku[0];

Zistenie hodnoty v poli

Pomocou smerníkovej artitmetiky:

int hodnota = *(pole + index);

Pomocou indexu:

int hodnota = pole[index];

Príklad: Premena reťazca na celé číslo

Na začiatku reťazca máme cifry a tie chceme premeniť na celé číslo.

Chceme aj zistiť, kde sa nachádza koniec.

Premena reťazca na celé číslo (pomocou indexu)

int convert(const char* str,int* result){
  int l = strlen(str);
  *result = 0;
  for (int i = l-1 ; i>=0; i++){
    char c = str[i];
    if (c >= '0' && c <= '9'){
      result += (l -1 -i) * 10 + c - '0';
    }
    else {
      return -1;
    }
  }
  return l;

}

Premena reťazca na celé číslo

Pomocou smerníkov a Hornerovej schémy

char* convert(const char* str,int* result){
  char* head = str;
  *result = 0;
  while (*head >= '0' && *head <= '9'){
    *result += *result*10 + *head - '0';
  }
  return head;
}

Pole smerníkov

+------+
|   |      +-----+-----+-----+-----+
| eeff | --> #eeff | o | n | i | 0 |
+------+      +-----+-----+-----+-----+
|   |      +-----+-----+
| 11aa | --> #11aa | a | 0 |
+------+      +-----+-----+
|   |      +-----+-----+-----+
| ccac | --> #ccac | a | j | 0 |
+------+      +-----+-----+-----+
|   |      +-----+-----+-----+-----+
| 66a2 | --> #66a2 | o | n | y | 0 |
+------+      +-----+-----+-----+-----+

Pole smerníkov

https://en.wikipedia.org/wiki/Quipu

Príklad: Načítanie riadkov a ich zotriedenie

char* words[100];
char line[100];
for (int i = 0; i<100; i++){
  char* r = fgets(line,100,stdin);
  if (r == NULL){
    break;
  }
  int l = strlen(line);
  words[i] = malloc(l + 1);
  memcpy(words[i],line,l+1);
}

Zotriedenie reťazcov v poli smerníkov

int compare(const void* s1,const void* s2){
  char* str1 = *((char**)s1);
  char* str2 = *((char**)s2);
  return strcmp(str1,str2);
}

Dvojrozmerné pole vs pole smerníkov

Pracuje sa s nimi podobne

char** pole_smernikov[10];
char z1 = pole_smernikov[1][1];

char dvojrozmerne_pole[10][10];
char z2 = dvojrozmerne_pole[1][1];

Matica

   0   1   2   3
  +-----+-----+-----+-----+
0 | o | n | i | 0 |
  +-----+-----+-----+-----+
1 | a | 0 |   |   |
  +-----+-----+-----+-----+
2 | a | j | 0 |   |
  +-----+-----+-----+-----+
3 | o | n | y | 0 |
  +-----+-----+-----+-----+

Dvojrozmerné pole v pamäti

Také jednorozmerné pole, ktorého prvky sú jednorozmerné polia.

char pole2d[2][2] = {,
            {'a' ,'b' },
            {'c', 'd' }
           };

index1:  0        1
index2:  0   1     0   1
     ++------+------++------+------++
hodnota: || a  | b  || c  | d  ||
     ++------+------++------+------++
adresa: #10  #11  #12   #13
Reload?