Triedenie

Ako by ste usporiadali skupinu objektov?

 • podľa čoho?
 • ako by ste postupovali

Triedenie jedno prvkovej množiny

Netreba triediť

Triedenia dvojprvkovej množiny

 • Porovnajme oba prvky
 • Väčší dajme na druhé miesto

Triedenie trojprvkovej množiny

 • Zotriedime prvú dvojicu.
 • Zotriedime druhú dvojicu.
 • Sme si istý, že na konci bude najväčší prvok
 • Zotriedime ešte raz prvú dvojicu.

Triedenie n-prvkovej množiny

 • Zotriedime všetky dvojice, čo idú za sebou
 • Na konci bude určite najväčší prvok.
 • Zotriedime zvyšok bez najväčšieho prvku ako n-1 prvkovú množinu.

Iteratívne bublinkové triedenie

int pole[10] = {4,10,2,5,6,7,8,2,4,8};
// Pole velkosti 1 nemá zmysel triedit
for (int i = 0; i < 10;i++){
  for (int j = 1; j < 10 - i;j++){
    if (pole[j-1] >= pole[j]){
      int k = pole[j];
      pole[j] = pole[j-1];
      pole[j-1] = k
    }
  }
}

Rekurzívne bublinkové triedenie

void bubble_sort(int* pole, int size){
  if (size < 2){
    return;
  }
  for (int i = 1; i < size;i++){
    if (pole[i-1] >= pole[i]){
      int k = pole[i];
      pole[i] = pole[i-1];
      pole[i-1] = k;
    }
  }
  bubble_sort(pole,size-1);
}

Triediť je možné viacerými spôsobmi

 • insertion sort
 • merge sort
 • heap sort
 • quick sort

Matematika triedenia

 • množina hodnôt
 • operácia čiastočného usporiadania

Operácia čiastočného usporiadania

 • Funkcia dvoch argumentov
 • Je menší
 • Je väčší alebo rovný

Triedenie pomocou štandardnej knižnice

 • Môžeme triediť ľubovoľné pole hodnôt
  • počet hodnôt
  • veľkosť jednej hodnoty
  • porovnanie 2 hodnôt

Predpis funkcie qsort

void qsort (
  void* base, // Začiatok poľa
  size_t num, // Počet prvkov
  size_t size, // Veľkosť prvku
  int (*compar)(const void*,const void*) // Operácia porovnania
);

Ako volať funkciu qsort

 • Využiť dynamické pretypovanie
 • definovať funkciu s parametrami void* a void*, ktorá porovná dva prvky

Ale ja neviem čo to je

 • size_t
 • void*
 • int (compar)(const void,const void*)

Ale ja neviem čo to je

 • size_t: celé číslo
 • void*: adresa ľubovoľného miesta
 • `int (compar)(const void,const void*): funkcia na porovnanie

Čo je to dátový typ v jazyku C

 • koľko bajtov máme k dispozícii na jednu hodnotu.
  • koľko rôznych hodnôt môžme uložiť.
 • akým spôsobom budeme s hodnotou nakladať
  • čo bude výsledkom operácií (napr. + - * / ++ == % --)

Jazyk C je "silno typovaný"

 • Každá premenná má pevne definovaný typ, ktorý sa nemôže meniť.
 • Typ hodnoty sa ale môže meniť takmer ľubovoľne.

Dynamické pretypovanie

int cele_cislo = 3.4;
float realne_cislo = 4;

Výsledok operácií

int a = 5;
int b = 2;

float c = a / b;

Výsledok operácií

float / float = float
int / int = int

Operátor dynamického pretypovania (typ)

int a = 5;
int b = 2;

float c = (float)a / (float)b;

Operátor dynamického pretypovania (typ)

Vytvori "dočasnú premennú" s daným typom a pôvodnou hodnotou.

Ako by sme urobili abstrakciu (znovu použiteľnú funkciu triedenia)

 • Operácia porovnania

Triedenie je závislé od TYPU

Smerník na funkciu

Rob čo Ti poviem

Callback

int (*compar)(const void*,const void*)

Triedenie poľa celých čísel

// http://www.cplusplus.com/reference/cstdlib/qsort/
#include <stdio.h>   /* printf */
#include <stdlib.h>   /* qsort */

int compare (const void * a, const void * b){
 return ( *(int*)a - *(int*)b );
}

int main (){
 int values[] = { 40, 10, 100, 90, 20, 25 };
 qsort (values, 6, sizeof(int), compare);
 for (int n=0; n<6; n++)
   printf ("%d ",values[n]);
 return 0;
}

Zhrnutie

 • Typ staticky alokovanej premenej nie je možné meniť.
 • Typ hodnôt dynamicky alokovanej premennej je možné ľubovoľne meniť
 • Typ hodnoty je možné (takmer) ľubovoľne meniť.
Reload?