Štruktúrované údajové typy

Obsah

 • Štruktúry;
 • Polia štruktúr;
 • Čas a dátum;
 • Enumerátory.

Programovanie je modelovanie reálneho sveta

Nájdem skupinu premenných ktoré opisujú stav objektu

 • dá sa to využiť v databáze,
 • "auto" sa prenesie do virtuálneho sveta.

Staré auto

beetle

Atribúty

Atribút Typ
množstvo benzínu reálne číslo
vek reálne číslo
stav tachometra celé číslo
dátum platnosti stk dátum a čas

Má Vaše auto meno?

Ako by vyzeralo auto v jazyku C

char meno[128] = "Chrobáčik";
float nadrz = 1.1;

Ako by vyzeralo natankovanie auta?

 1. Zoberiem auto a benzínovú hadicu.
 2. Zvýšim množstvo benzínu v nádrži a odložím hadicu.
 3. Môžem zobrať auto a ísť preč.

Toto nerobte...

Ako by vyzeralo natankovanie auta?

... funkcia v jazyku C modifikuje atribút

Musíme použiť smerníkovú premennú aby sa zmena nezabudla...

void natankuj_nadrz(float* nadrz,float benzin){
  *nadrz += benzin;
}

A ako spracujeme viac áut?

Šrotovisko

scrapyard By Paul brown from england - scrapyard challenge vw beetle
Uploaded by oxyman

source

Spravovanie viacerých áut naraz

Spracovanie viacerých áut naraz

char meno[128]]2] = {"Chrobáčik","Mucinko"};
float nadrz[2] = {0.0, 0.0};

Ako by sme spracovali viac áut?

void recykluj(const char* mno[128], float* nadrz,int pocet_aut){
  printf("Oh....\n");
}

Ako triediť viac záznamov?

Súvisiace atribúty by mali byť spolu

Vlastný dátový typ - Štruktúra auto

struct auto {
  char meno[128];
  float nadrz;
};

Čo je štruktúra

 • vyjadruje určitý pojem.
 • nový, nami definovaný dátový typ.
 • slúži ako "šablóna" pre opísanie skupiny podobných objektov.

Nové štruktúrované auto

 • deklarácia (štruktúry) - vysvetlíme pojem "auto".
 • definícia (konkrétneho auta) - opíšeme konkrétne auto.

Deklarácia auta

(môže ísť do "auto.h")

#ifndef _AUTO_H
#define _AUTO_H

struct car {
  char meno[128];
  float nadrz;
  int tachometer;
};
#endif

Nová premenná

#include "auto.h"

int main(){
  struct car ke123ab;
  // Hhodnota premennej nie je definovaná
  return 0;
}

Premennú treba vždy inicializovať

#include "auto.h"
#include <string.h>

int main(){
  struct car prazdne_auto;
  memset(&prazdne_auto,0,sizeof(struct car));
}

Operátor bodka

Slúži na modifikáciu členov štruktúry

Inicializácia štruktúry po častiach

#include "auto.h"
#include <string.h>

int main(){
  // Nové nedefinované auto
  struct car ke123ab;
  ke123ab.nadrz = 2.3;
  strcpy(ke123ab.name,"Chrobáčik");
  ke123ab.tachometer = 123;
}

Štruktúra auto je obyčajný dátový typ

// Pri volani sa vytvára kópia
void kukni_auto(struct car dake_auto){
  printf("Páči sa mi %s\n",dake_auto.name);
  printf("V nádrži má až %f l benzínu.\n",dake_auto.nadrz);
}

Funkcia pre modifikáciu člena štruktúry

void natankuj10(struct car* dake_auto){
  (*dake_auto).nadrz += 10;
}

Operátor * slúži na získanie hodnoty z adresy

Operátor ->

Získa hodnotu atribútu zo smerníkovej premennej

void natankuj10(struct car* dake_auto){
  dake_auto->nadrz += 10;
}

Pole štruktúr

struct car viacaut[2];

Inicializácia poľa štruktúr

struct car viacaut[2];
viacaut = { {
    .meno = "Chrobáčik",
    .nadrz = 12.3
  },
  {
    .meno = "Mucinko",
    .nadrz = 9.2
  }
};

Inicializácia poľa štruktúr

struct car viacaut[`2];
memset(&viacaut,0,sizeof(s) * 2);

Spracovanie poľa štruktúr

void natankuj_auta(struct car* prve_auto, int pocet_aut){
  for (int i = 0; i < pocet_aut; i++){
    prve_auto[i].nadrz += 10;
  }
}

Názov poľa je adresa prvého prvku

Ľubovoľná adresa môže byť začiatkom poľa

Triedenie poľa štruktúr

int porovnaj_tachometer(const void* a1,const void* a2){
  // Premeníme vsšobecný smerník na smerník na štruktúru
  struct auto* aa1 = (struct auto*)a1;
  struct auto* aa2 = (struct auto*)a2;
  return aa1->tachometer - aa2->tachometer;
}
void zotried_auta(struct car* prve_auto, int pocet_aut){
  qsort(prve_auto,pocet_aut,sizeof(struct auto),porovnaj_tachometer);
}

Ako by ste naprogramovali "čas"?

Reprezentácia času

 • Pomocou celého čísla time_t;
 • Pomocou štruktúry struct tm;
 • pomocou reťazca 'const char[SIZE]'.

Reprezentácia času pomocou celého čísla

 • Celé číslo time_t;
 • Počet milisekúnd sekúnd od 1.1.1970.

http://currentmillis.com/

Typedef

typedef unsigned long int time_t;
 • Vytvoríme alias pre existujúci dátový typ.
 • Názov aliasu hovorí niečo o tom ako máme rozumieť obsahu premennej.

Výhody času pomocou celého čísla

Vieme ľahko robiť aritmetické operácie (pripočítavať a odpočítavať časové intervaly)

Dnes je:  1519650881023
Nový Rok bol: 1514761200000

Rozdiel:     4 889 681 023

Koľko je to hodín?

Nevýhoda

 • Integer overflow;
  • Problém roku 2000, roku 2038
 • Ťažká zrozumiteľnosť pre človeka.

Integer overflow

int main(){

  char c = 0;
  for (int i = 0; i < 1000; i++){
    c = c + 1;
  }
  printf("Hodnota v premennej c je %d",c);
  return 0;
}

Štruktúrovaný čas

 • deň
 • mesiac
 • rok
 • hodina
 • sekunda
 • deň v týždni

Štruktúrovaný čas

time.h:

struct tm {
  int itm_sec   // seconds after the minute 0-60*
  int tm_min    // minutes after the hour  0-59
  int tm_hour   // hours since midnight 0-23
  int tm_mday   // day of the month 1-31
  int tm_mon    // months since January 0-11
  int tm_year   // years since 1900
  int tm_wday   // days since Sunday  0-6
  int tm_yday   // days since January 1 0-365
  int tm_isdst   // Daylight Saving Time flag
};

Operácie s časom

 • void time(time_t*) aktuálny čas time_t.
 • struct tm* localtime(time_t*) konverzia time_t na struct tm.
 • const char* asctime(struct tm*) konverzia struct tm na reťazec.

http://www.cplusplus.com/reference/ctime/

Aktuálny čas

http://www.cplusplus.com/reference/ctime/localtime/

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main () {
 time_t rawtime;
 struct tm *timeinfo;
 time (&rawtime);
 timeinfo = localtime(&rawtime);
 printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo));
 return 0;
}

Bonus: Enumerátory

Dátový typ pre obmedzený počet hodnôt.

enum days {
  MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
};

enum months {
  JANUARY = 1, FEBRUARY, MARCH, APRIL, MAY, JUNE, JULY, AUGUST, SEPTEMBER, OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER
};

Zhrnutie

 • Štruktúrovaným typom opisujeme skupinu podobných objektov.
 • Štruktúra sa skladá z atribútov.
 • Každý atribút má svoj dátový typ, môže to byť aj iná štruktúra.
 • Na prístup k atribútom používame operátor . alebo ->.
 • Aj štruktúru treba inicializovať.
Reload?