Údajové štruktúry a algoritmy

prednášky Ing. Daniel Hládek PhD.

Organizácia predmetu a hodnotenie

na stránke

Ciele predmetu

 • Získať a potvrdiť programátorské zručnosti v jazyku C.
 • Poznať a vedieť používať základné algoritmy a údajové štruktúry.

Základné programátorské zručnosti

 • Algoritmizácia - návrh riešenia problému a jeho premena na algoritmus.
 • Efektívny a správny zápis kódu.
 • Postupy pri odhaľovaní chýb.
 • Ovládanie základných nástrojov
  • editor, kompilátor, analyzátor pamäte, systém pre správu verzií.

Základné algoritmy

 • hashovanie
 • indexovanie
 • triedenie a vyhľadávanie:
  • v strome
  • v reťazci
  • v poli
  • v spojkovom zozname

Údajové štruktúry a algoritmy sú potrebné pre prácu v IT

Prečo sa zamýšať nad algoritmami?

 • Je dôležité aby použiteľné riešenie bolo k dispozícii v dostupnom čase.
 • Vykonanie algoritmu nie je zadarmo.
 • Vykonanie algoritmu trvá určitý čas.

Prečo sa zamýšľať nad algoritmami?

Ak mám nejaké riešenie:

 • Poskytne výsledok v konečnom čase?
 • Koľko výpočtových prostriedkov budeme potrebovať?

Algoritmy sú dôležité pre počítačové siete

 • algoritmické myslenie
 • poznanie technických prostriedkov
 • porozumenie princípom činnosti sieťových zariadení
 • znalosť grafových algoritmov

Dôležité algoritmy

 • Dijkstrov algoritmus najkratšej cesty
 • Kompresné algoritmy, stratové aj bezstratové
 • CRC kontrolný súčet
 • RSA šifrovanie
 • ARQ algoritmus (Automatic repeat request)
 • routing table - hash, tree

[note] Podľa https://www.quora.com/What-are-the-most-important-algorithms-used-in-computer-networking/ [/note]

Úvod do algoritmov

Čo je to algoritmus?

Introduction to Algorithms:

Algoritmus je dobre definovaná postupnosť výpočtov ktorá spracuje jednu alebo viacero hodnôt na výstup.

Vlastnosti algoritmov

 • Konečný
 • Determinovaný
 • Efektívny
 • Má vstup a výstup

Ak postup nespĺňa všetky vlastnosti algoritmu, nazývame ho heuristika

Zápis algoritmu

vstup => postup = výstup

 • Pseudokód
 • Kód
 • Vývojový diagram

Príklad algoritmu

 • varenie
 • triedenie
 • vyhľadávanie

Koľko bude stáť vyriešenie problému?

Zložitosť algoritmu

 • Pamäťová náročnosť

 • Časová náročnost (Výpočtová náročnosť)

 • peňazí = koľko času a koľko prstrojov (pamäte) budeme potrebovať?

Benchmarking

Odmeráme spotrebovaný strojový čas a potrebnú pamäť na vzorovom probléme.

Teoretická analýza algoritmu

Dopredu presne nevieme, koľko dát budeme spracovávať.

Vzťah medzi množstvom dát a množstvom potrebných prostriedkov

 • najlepší prípad
 • najhorší prípad
 • priemerný prípad

RAM Model

Určíme, ktorá inštrukcia má cenu 1.

RAM Model

 • Random Access Machine
 • Zjednodušenie algoritmu tak aby umožnil jeho teoretickú analýzu.
 • Virtuálny stroj s obmedzenou množinou operácií
  • artitmetické operácie
  • vetvenie
  • porovnanie
  • prístup do pamäte
 • Jedna operácia stojí jednu jednotku času.

Blog

Aká je cena vykonanie algoritmu lineárneho vyhľadávania?

 • cena priradenia: \(O_{prir}\)
 • cena porovnania: \(O_{por}\)
 • cena inkremenácie: \(O_{inc}\)

Iteratívne lineárne vyhľadávanie

int vyhladaj(char* pole, int size, char znak){
  for (int i = 0; i < size; i++)}
    if (pole[i] == znak){
      return i;
    }
  }
  return -1;
}

V najhoršom prípade:

\(O(n) = O_{prir} + n * (2 * O_{por} + O_{inc})\)

V najlepšom prípade:

\(O(n) = O_{prir} + (2 * O_{por} + O_{inc})\)

V priemernom prípade:

\(O(n) = O_{prir} + 0.5 * n * (2 * O_{por} + O_{inc})\)

Asymptotická zložitosť

Zanedbáme všetky konštanty.

\(C => O(1)\)

\(n C => O(n)\)

\(n^2 C => O(n^2)\)

Asymptotická zložitosť lineárneho vyhľadávania

\(O(n)\)

Vyhľadávanie bisekciou

Predpokladáme, že pole je zotriedené...

int binary_search(int* array,int size,int search){
  int first = 0;
  int last = size - 1;
  int middle = (first+last)/2;
  while (first <= last) {
   if (array[middle] < search)
     first = middle + 1;  
   else if (array[middle] == search) {
     return middle;
   }
   else{
     last = middle - 1;
   }
   middle = (first + last)/2;
  }
  return -1; 
}

Aká je zložitosť vyhľadávania bisekciou?

v najlepšom prípade

 • 2 x porovnanie
 • 1 delenie
 • 1 spočítanie
 • 1 priradenie

Asymptoticky \(0(1)\)

Asymptotická zložitosť bisekcie

Zložitosť slučky v najhoršom prípade:

\(O (log_2 (n))\)

Ktorá zložitosť je lepšia

 • konštantná \(0(1)\)
 • Lineárna \(O(n)\)
 • Logaritmická \(O(log(n))\)

References

 • [[[ia]]] Introduction to Algorithms Book by Charles E. Leiserson, Clifford Stein, Ronald Rivest, and Thomas H. Cormen
 • [[[pw]]] Piotr Wroblewski: Algoritmy - Datové struktury a programovací techniky, Computer Press 2004

Zhrnutie

 • Cena vykonania algoritmu súvisí s jeho zložitosťou
 • Cena návrhu počítačovej siete súvisí s jej zložitosťou
Reload?