Vyvážený vyhľadávací strom

Vyhľadávací strom

Zovšeobecnenie spojkového zoznamu, kde jeden prvok má viac smerníkov.

 • Každý uzol má nula alebo viac podradených uzlov (synov).
 • Uzol, ktorý nemá nadradený uzol sa nazýva koreň stromu.
 • Uzol, ktorý nemá podradené uzly sa nazýva list.
 • Každý uzol je zároveň koreňom podradeného stromu.

Ako to vyzerá v pamäti?

       left   +------+  right
         +--- | 5  | ----+
         |  +------+   |
         v         V
     left +------+     +------+
     +----| 3  |     | 10 |
     |  +------+     +------+
     |
     V
   +------+
   | 1  |
   +------+

Vlastnosti vyhľadávacieho stromu

 • Výška stromu: maximálny počet predkov listového uzla. (koľko "poschodí má strom")
 • Vyváženosť stromu:: rozdiel medzi ľavou a pravou výškou.

Vyváženosť stromu

Vkladanie prvkov v určitom poradí môže spôsobiť, že na jednej strane môže byť podstatne viac prvkov ako na druhej.

WARNING: Binárny strom sa môže degradovať na spojkový zoznam. Operácia vyhľadávania bude mať lineárnu a nie logaritmickú zložitosť.

Zle vyvážený strom.

Výška 3

       left   +-----+
         +--- | 1 |
         |  +-----+
         v
     left +------+
     +----| 2  |
     |  +------+
     V
   +------+
   | 3  |
   +------+

Vyvážené vyhľadávacie stromy

 • počas vkladania alebo vyberania prvku sa vyvažujú
 • rotácia stromu: výmena koreňa stromu - vyváženie stromu

Operácie pre vyváženie binárneho stromu

 • Ľavá a pravá rotácia

Čo je to rotácia

Operácia ktorá zmení štruktúru stromu, ale nezmení poradie prvkov pri prechádzaní INORDER:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_rotation

Ľavá rotácia stromu

 • Zväčšujeme ľavú výšku a zmenšujeme pravú výšku
 • Ak je ľavá výška menšia ako pravá

Ľavá rotácia

  ROOT    ľavá rotácia    PIVOT
  /  \      =>      /  \
 A  PIVOT          ROOT  C
    /  \          /  \
   B   C         A   B

Ľavá rotácia

struct node* rotate_left(struct node* parent){
  struct node* pivot = parent->right;
  assert(pivot != NULL);
  parent->right = pivot->left;
  pivot->left = parent;
  return pivot;
}

Pravá rotácia stromu

 • Zväčšujeme pravú výšku a zmenšujeme ľavú výšku
 • Ak je pravá výška menšia ako ľavá
 • zachováme inorder poradie prvkov

Rotácia

    ROOT  pravá rotácia   PIVOT
   /  \     =>      /  \
  PIVOT  C          A  ROOT  
  /  \              /  \
 A   B             B   C

Pravá rotácia

struct node* rotate_right(struct node* parent){
  struct node* pivot = parent->left;
  assert(pivot != NULL);
  parent->left = pivot->right;
  pivot->right = parent;
  return pivot;
}

Rotácie pre vyváženie stromu

Tree rotation

*

Rotácie pre vyváženie stromu

 • Ľavá rotácia zvýši výšku stromu na ľavej strane
 • Pravá rotácia zvýši výšku stromu na pravej strane

Vyvážené vyhľadávacie stromy

Pri vkladaní a vyberaní prvkov sa strom vyvažuje pomocou rotácií.

 • Avelson-Veltski-Landis tree
 • Red-Black tree
 • 2-3 tree
 • B-tree

AVL strom

Koeficient vyváženia:: rozdiel medzi výškou pravého a ľavého syna.

Každý uzol AVL stromu má koeficient vyváženia -1, 0 alebo 1.

Vkladanie do AVL stromu

 • Vložíme uzol.
 • Rotujeme všetky uzly, ktoré sa stali nevyvážené.

Mazanie z AVL stromu

 • Rotujeme uzol
 • Vymažeme uzol

Zhrnutie

 • Pomocou vyhľadávacieho stromu vieme pripraviť asociatívne pole.
 • Všetky dôležité operácie majú zložitosť log(n).
 • Nevyvážený strom sa degraduje na spojkový zoznam.
 • Stromy sa vyvažujú pomocou rotácií.
Reload?