Hešovacia tabuľka

Klasické pole

Každá hodnota má svoj index.

Mapovanie Index => Hodnota

Klasické pole

int pole[4] = {4,3,2,1};

index:  0   1    2    3
     +------+------+-------+-------+
hodnota: | 4  | 3  | 2  |  1  |
     +------+------+-------+-------+
adresa: \#10  \#14  \#18  \#22

Asociatívne pole

Zovšeobecnenie klasického poľa

Mapovanie Kľúč => hodnota.

NOTE: Kľúč je väčšinou reťazec.

Príklad na asociatívne pole

 • "ahoj" => 2
 • "pekný" => 4
 • "svet" => 11

Príklad na asociatívne pole

index:  prvy  druhy treti  stvrty
      |    |   |    |
      v    v   v    v
     +------+------+-------+-------+
hodnota: | 4  | 3  | 2  |  1  |
     +------+------+-------+-------+

Časté operácie s asociatívnym poľom

 • Vloženie ľubovoľného prvku na ľubovoľné miesto (INSERT).
 • Vymazanie ľubovoľného prvku (DELETE).
 • Vyhľadanie ľubovoľného prvku

Použitie asociatívneho poľa

Množina údajov, kde sa kľúč nemôže opakovať.

 • Počítadlo slov;
 • Pravidlové systémy;
 • Systémová konfigurácia;
 • Databázové systémy;
 • Slovníky;
 • atď.

Implementácia asociatívneho poľa

Kľúč a hodnota by mali byť blízko pri sebe.

Súčasťou informácie o hodnote by mal byť aj kľúč.

Naivná implementácia asociatívneho poľa

struct asoc {
 char key[20];
 int value;
};

struct asoc array[10];

Má všetky nevýhody klasického poľa (lineárna zložitosť skoro všetkých operácií).

Naivná implementácia asociatívneho poľa

 +-------------+---------------+
 | prvy  3  | druhy   1  |
 +-------------+---------------+

Ako implementovať asociatívne pole

 • Naivný spôsob.
 • Binárny vyhľadávací strom.
 • Hešovacia tabuľka.

Hešovacia tabuľka

 • Založené na myšlienke, že hešovanie za dá urobiť za (skoro) konštantný čas.
 • Kľúču sa priradí celé číslo (hash), podľa ktorého vieme vyhľadať hodnotu v údajovej štruktúre.

NOTE: Vo všeobecnosti je HT lepšia ako BVS.

Hešovacia tabuľka

index:  prvy  druhy treti  stvrty
      ||   ||   ||   ||
      \/   \/   \/   \/
hash:    0    1   2    3
      ||   ||   ||   ||
      \/   \/   \/   \/
     +------+------+-------+-------+
slot   | 4  | 3  | 2  |  1  |
     +------+------+-------+-------+

Slot

Slot je miesto pre jednu hodnotu v HT

Load factor

 • Nie všetky miesta v HT musia byť obsadené
 • Load factor: priemerný počet hodnôt na slot

Load Factor

n / m - očakávaný počet hodnôt v jednom slote.

n:: počet hodnôt

m:: - počet slotov (možných hodnôt hash funkcie).

load factor 0.5

index:  prvy     treti
      ||      ||
      \/      \/
hash:    0       2
      ||      ||
      \/      \/
     +------+------+-------+-------+
slot   | 4  |   | 2  |    |
     +------+------+-------+-------+

Čo je to HT

[quote, Mastering Algorithms] The primary idea behind a hash table is to establish a mapping

between the set of all possible keys and positions in the array using a hash function.

[quote, Introduction ot Algorithms] Many applications require a dynamic set that supports only the dictionary

operations INSERT , SEARCH , and DELETE.

[quote, Introduction ot Algorithms] A hash table is an effective data structure for implementing dictionaries.

Although searching for an element in a hash table can take as long as searching for an element in a linked list—‚.n/ time in the worst case—in practice, hashing performs extremely well. Under reasonable assumptions, the average time to search for an element in a hash table is O.1/. A hash table generalizes the simpler notion of an ordinary array.

Hešovacia funkcia

Funkcia, ktorá ľubovoľne veľkej hodnote priradí hodnotu fixnej veľkosti.

WARNING: Je možné, že dva rôzne vstupy majú rovnakú hodnotu hešovacej funkcie.

Perfektná hešovacia funkcia je injektívna

Funkcia, ktorá hodnote a priradí hodnotu b, tak že pre ľubovoľné b existuje maximálne jedno a.

Nepozná kolízie.

Príklad na hešovaciu funkciu

int hash_string(const char* word){
  for (int counter = 0; word[counter]!='\0'; counter++){
    hash = word[counter] + (hash << 6) + (hash << 16) - hash;
  }
  return hash;
}

https://stackoverflow.com/questions/14409466/simple-hash-functions

Vyhľadávanie v hešovacej tabuľke

VSTUP:: kľúč, hešovacia tabuľka

VÝSTUP:: hľadaná hodnota alebo NULL.

Vyhľadávanie v HT

 1. Vypočítame hash z kľúča.
 2. Pozrieme si príslušný slot.
 3. Ak je slot prázdny, hodnota sa v tabuľke nenachádza a vrátime NULL.
 4. Ak kľúč sedí, našli sme hodnotu. Inak nastala kolízia.
 5. Ak nastala kolízia, vyhľadáme ďalší slot.

Hešovacia funkcia

Mala by by priradiť indexy uniformnou pravdepodobnosťou.

 • ak jednému existujú dva kľúče, ktoré majú rovnaký hash, vzniká kolízia

[quote, Mastering Algorithms]

A hash function h is a function we define to map a key k to some position x in a hash table. x is called the hash coding of k. Formally stated: h ( k ) = x

Tvorba hash funkcie

 • Metóda delenia:: celočíslený zvyšok po delení
 • Metóda násobenia::

[quote]

An alternative to the division method is to multiply the integer key k by a constant A in the range 0 < A < 1; extract the fractional part; multiply this value by the number of positions in the table, m; and take the floor of the result.

Riešenie kolízíí

Je potrebné, aby kľúč bol uložený v hešovacej tabuľke spolu s hodnotou.

 • Zreťazenie:: jeden slot sa podobná na spojkový zoznam.
 • Otvorené mapovanie:: ak je slot obsadený, využijeme iný.

Zreťazenie

 • Jeden slot je množina hodnôt s rovnakým hash kódom.
 • Jeden slot je spojkový zoznam.

Chceme, aby všetky sloty mali približne rovnakú veľkosť.

Otvorené mapovanie

 • Hodnoty sú uložené priamo v slotoch
 • Ak je slot obsadený, vyberieme nový voľný slot pomocou pomocnej hešovacej funkcie
  • vedľa o n miest
  • aplikujeme hash funkciu ešte raz
  • použijeme inú hash funkciu

References

 • Introduction to Algorithms Book by Charles E. Leiserson, Clifford Stein, Ronald Rivest, and Thomas H. Cormen
 • Mastering algorithms with C by Kyle Loudon O'Reilly, 1999 - Computers - 540 pages

Zhrnutie

 • Hešovacia tabuľka umožnuje "konštantnú" zložitosť pri vyhľadaní prvku.
 • Hešovacia funkcia vypočíta miesto v poli s ktorým pracujeme.
 • Kolízie riešime pomocou spojkového zoznamu alebo pomocou hľadania voľného miesta v poli.
Reload?