Binárna kopa

Prioritná fronta a binárna kopa

Údajové štruktúry podľa poradia výberu

 • FIFO:: zásobník - najprv sa odstraňuje najmladší prvok
 • LIFO:: fronta - najprv sa odstraňuje najstarší prvok

Prioritná fronta

Prvky majú pridelenú prioritu.

Najprv sa odstraňuje prvok s najväčšou prioritou.

Sieťové aplikácie prioritnej fronty

 • Máme zoznam paketov na smerovanie.
  • http
  • torrent
  • video
  • voip
 • Každý paket má svoju prioritu.
 • Chceme aby pakety VoIP mali prednosť.

Ostatné aplikácie prioritnej fronty

 • Grafové algoritmy:
  • optimálna cesta v grafe (A star)
  • minimálny strom v grafe ktorý spája všetky uzly
 • Hufmannovo kódovanie

Implementácia prioritnej fronty

 • Vyhľadávací strom
 • Kopa

Kopa

Takmer úplný binárny strom ktorý je "kopovitý".

Kopa

Max heap

https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(data_structure)

Výhody kopy

 • O(1) pre vyhľadanie maximálneho prvku
 • O(log(n)) pre vymazanie a pridanie
 • O(n) pamäťové nároky

Výhody kopy

 • Nízka fragmentácia pamäte.
 • Všetky údaje sú blízko seba.
 • Nemusíme ukladať smerníky.

(Najmenší možný kúsok dynamickej pamäte je často 1 kB a viac).

Takmer úplný strom vieme uložiť do poľa.

Počet uzlov s hĺbkou n je n^2, okrem poslednej úrovne.

Takmer úplný strom vieme uložiť do poľa.

heap as array

https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(data_structure)

Vzťahy medzi uzlami v poli

int parent(int i){
  return (i -1) / 2;
}

Vzťahy medzi uzlami v poli

int left_child(int i){
  return (2*i) + 1;
}

int right_child(int i){
  return (2*i) + 2;
}

Kopovitosť

(Heap property)

Každý rodič je väčší alebo rovný ako všetci jeho potomkovia.

Kopovitosť

[quote, Black Paul E. (2004). Entry for heap in Dictionary of Algorithms and Data Structures. ]

If P is a parent node of C, then the key (the value) of P is either greater than or equal to (in a max heap) or less than or equal to (in a min heap) the key of C.

Kopenie

Všetky prvky musia spĺňať podmienku kopovitosti.

Usporiadanie poľa tak aby bolo kopovité.

https://www.geeksforgeeks.org/heap-sort/

Kopenie podstromu

Predpokladáme, že ľavý a pravý podstrom prvku i sú kopovité.

Výsledkom je, že strom s vrcholom i je kopa.

Kopenie podstromu

 • Vyberieme najväčší prvok z trojice rodič, ľavý a pravý syn.
 • Ak je jeden z potomkov väčší ako rodič, vymeníme ich a a kopíme ďalej.
 • Zložitosť je log(n).

Kopenie podstromu

void heapify(int* array,int size,int i){
  int largest = i;
  int l = left_child(i);
  int r = right_child(i);
  // Je ľavý syn väčší?
  if (l < size && array[largest] < array[l]){
    largest = l;
  }
  // Je pravý syn väčší
  if (r < size && array[largest] < array[r]){
    largest = r;
  }
  // Ak je niektorý syn väčší
  if (largest != i){
    // Vymeň ich a kopuj vymenený prvok.
    int v = array[i];
    array[i] = array[largest];
    array[largest] = v;
    heapify(array,size, largest);
  }
}

Vytvorenie binárnej kopy

V druhej polovici poľa uzly nemajú potomkov.

Vieme, že v druhej polovici poľa sú určite kopovité prvky.

Kopíme všetky prvky zvyšné prvky smerom od konca ku začiatku.

Vytvorenie binárnej kopy

void heapify_array(int* array, int size){
  for (int i = size / 2; i > 0; i-- ){
    heapify(array,size,i);
  }
}

Vytvorenie binárnej kopy

 • Vytvorenie binárnej kopy má zložitosť O(log(n))
 • Na začiatku je najväčší prvok.
 • Všetky prvky poľa sú kopovité.

Pridanie prvku do kopy

 • Pridáme prvok na koniec kopy.
 • Obnovíme kopovitosť všetkých jeho rodičov.

Ubratie prvku z kopy

 • Nahradíme prvý prvok posledným.
 • Zmenšíme veľkosť kopy o jedna.
 • Obnovíme kopovitosť koreňa.

Heap sort

Postupne odoberáme prvky a najväčšie presúvame na koniec.

Zložitosť je n log(n).

Heap sort

void heap_sort(int* heap,int size){
  for (int i = size -1; i >= 0; i -= 2){
    // Vymenime prvy a posledny prvok
    int v = heap[0];
    heap[0] = heap[i];
    heap[i] = v;
    // Na konci je najväčší prvok.
    heapify(heap,i,0);
  }
}

Challenge

Prečo je v heap sorte i = i - 2 ?

Demo binárna kopa

 • https://www.cs.usfca.edu/~galles/JavascriptVisual/Heap.html
 • https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/HeapSort.html

Zhrnutie

 • Binárnu kopu môžeme použiť na triedenie alebo na vytvorenie prioritnej fronty.
 • Binárna kopa je efektívna z hľadiska priestorovej aj výpočtovej zložitosti.

Koniec

Reload?