Spojkový zoznam

Čo je spojkový zoznam

 • Údajová štruktúra, ktorá umožňuje ľahké pridanie alebo odobranie nového prvku.
 • Jeden prvok obsahuje hodnotu a smerník na ďalší prvok.
 • Prvky spojkového zoznamu sú pospájané pomocou smerníkov.

Časté operácie so spojkovým zoznamom

 • Vloženie hodnoty (INSERT)
 • Odobratie hodnoty (DELETE)
 • Vyhľadanie hodnoty (SEARCH)

Jeden prvok spojkového zoznamu

+------------+
| 'a' | NULL |
+------------+
 #aabb

Viacprvkový spojkový zoznam

+-------------+   +-------------+   +------------+
| 'a' | #aa01 | --> | 'b' | #aabb | --> | 'c' | NULL |
+-------------+   +-------------+   +------------+
#0a01        #aa01        #aabb

Spojkový zoznam si musíme naprogramovať

Jazyk C, ani štandardná knižnica nepoznajú spojkový zoznam.

Jeden prvok spojkového zoznamu

struct node {
  int value;
  struct node* next;
};

Statická alokácia sa nedá použiť

struct node one_node;
one_node.value = 1;
one_node.next = NULL;

Dynamická alokácia

struct node* linked_list = malloc(sizeof(struct node));
linked_list->value = 1;
linked_list->next = NULL;
free(linked_list);

Dynamická alokácia pamäte

(struct node*)malloc(sizeof(struct node));
 • Operátor ->.
 • Operátor sizeof.
 • Operátor pretypovania ().

Pridanie prvku do spojkového zoznamu

struct node* linked_list = malloc(sizeof(struct node));
linked_list->value = 1;
linked_list->next = NULL;

struct node* next_node = malloc(sizeof(struct node));
next_node->value = 2;
next_node->next = NULL;

linked_list->next = next_node;

free(next_node);
free(linked_list)

Pridanie prvku na začiatok

 1. Vytvoríme nový prvok
 2. Zapíšeme do neho adresu ďalšieho prvku
struct node* add_node(struct node* first, int value){
  struct node* newnode = calloc(1,sizeof(struct node));
  newnode->value = value;
  newnode->next = first;
  return newnode;
}

Pridanie prvku na koniec

struct node* add(struct node* list,int value) {
  // Vytvorenie nového prvku
  struct node* item = (struct node*)malloc(sizeof(struct node));
  item->value = value;
  item->next = NULL;
  if (list == NULL){
    list = item;
  }
  else {
    // Vyhladanie posledneho prvku
    struct node* this=list;
    while(this->next != NULL){
      this = this->next;
    }
    this->next = item;
  }
  return list;
}

Rekurzívne zrušenie

void delete(struct node* list){
  if (list!=NULL){
    delete(list->next);
    free(list);
  }
}

Prechádzanie zoznamu

struct node* this = first;
while(this != NULL){
  this = this->next;
}

Prechádzanie

for(struct node* this = linked_list;this != NULL;this = this->next){
  if (this->value == 'a'){
    printf("Nasiel som a");
  }
}

Vyhľadanie posledného prvku

struct node* this = first;
while(this->next != NULL){
  this = this->next;
}

Opakovanie

 • Spojkový zoznam je údajová štruktúra.
 • Modifikácie na začiatku alebo konci majú konštantnú zložitosť.
 • Pridanie na koniec má lineárnu zložitosť.
 • Skladá sa z hodnôt prepojených smerníkmi.
 • Používame ho ako buffer (queue alebo stack).
Reload?