Virtualizácia vs. kontajnerizácia.

Nevýhody virtualizácie

 • Nižšia efektivita
 • Ťažší manažment zdrojov. Operačný systém nevie dynamicky prideľovať prostriedky viacerým virtuálnym strojom. - Dáta a aplikácia nie sú oddelené.

Kontajnerizácia

je virtualizácia na úrovni operačného systému.

Aplikačný kontajner

Vrstva hostiteľského operačného systému ktorá vytvára "klietku" v ktorej beží jeden alebo viac procesov.

 • Aplikácia v kontajneri využíva iba jadro Host OS.
 • všetko ostatné je virtualizované tenkou vrstvou.

Aplikačný kontajner

    +---------+
    | HOST OS |
    +---------+
      ^
      |
+-----------------------+
| Application Container |
+-----------------------+
      ^
      |
 +------------------+
 | GUEST OS and APP |
 +------------------+

Docker

Babydocker

Docker

Virtualizačná vrstva medzi aplikáciou a operačným systémom

Aplikácia využíva jadro hostiteľského OS

 • Docker podporuje "software defined networking".

Docker

Umožňuje rýchlo spúšťať aplikáciu na ľubovoľnom uzle bez toho aby ste museli riešiť inštaláciu a závislosti.

Docker Komponenty

 • docker client
 • docker démon
 • image registry
registr

Docker Komponenty

 +----------+
 | registry |  Docker Hub
 +----------+
    ||     (image)
 +----------+
 |  démon |  Host machine
 +----------+
    ||     (protocol)
 +------------+
 | cli client |  Host machine
 +------------+

Docker client

Príkaz 'docker' v príkazovom riadku.

 • beží na ľubovoľnom OS.
 • pomocou vlastného protokolu komunikuje s docker démonom.

Docker démon

 • (väčšinou) beží na Linux OS alebo na Docker Machine.
 • stará sa o bežiace kontajnery.

Obraz kontajnera

 • Súborový systém s aplikáciou, knižnicami aj OS.
 • časť "inštalačného balíčka" pre cloud s práve jednou aplikáciou.

Obraz

Obraz

Kontajner

Bežiaca aplikácia.

Kontajner

Obraz
    +--------+
    | Image |
    +--------+
      | Run
      v
   +-----------+
   | Container |
   +-----------+

Kontajner beží vo virtuálnom prostredí

Vidí virtuálne zariadenia

 • Procesor
 • Sieť
 • Súborový systém
mapping

Virtuálna sieť

Kontajner vidí "svoju" sieť.

Virtuálny súborový systém

 • Kontajner vidí svoj vlastný súborový systém ktorý sa skladá z vrstiev.
 • Vrstvenie je implementované pomocou špeciálneho súborového systému.
 • OverlayFS

Vrstvy virtuálneho súborového systému

 • Vrstvy sú nemenné.
 • Vrstvy sa dajú zdieľať medzi obrazmi.
 • Nový zápis znamená novú vrstvu.
 • Vrstvenie sa dá obísť pomocou mapovania.

Vrstvy virtuálneho súborového systému

    +-----------------+
    | Operačný systém |
    +-----------------+
      | inštalácia
   +-----------+
   | Aplikácia |---------------+
   +-----------+        |
      | mapovanie      |
   +----------------+ +----------------+
   | Stav aplikácie | | Dočasné súbory |
   +----------------+ +----------------+

Oddelenie dát od aplikácie

 • Aplikácia nemá svoj stav.
 • Dáta môžu byť uložené kdekoľvek.

Spustenie Docker kontajnera

docker run nginx

na pozadí

Interaktívne spustenie

docker run -it --rm nginx

s konzolou

Spustenie s mapovaním siete a zväzkov

docker run -p 80:80 -v /var/www:/var/www nginx

Mapovanie medzi reálnym a virtuálnym adresárom.

Vytvorenie obrazu

Ako upraviť aplikáciu aby bežala na cloude?

 • Oddelenie aplikácie, dát, siete a konfigurácie.
 • Zapíšeme postup pre inštaláciu.

Analýza závislosti aplikácie

Každá aplikácia má svoje závislosti na nižších vrstvách:

 • na knižnici,
 • na OS,
 • na procesore.

Zmena HW, LIB alebo OS si vyžaduje zmenu aplikácie.

Príklad Dockerfile

Dockerfile sú inštrukcie ako zostaviť obraz.

FROM dockerfile/ubuntu
RUN \
add-apt-repository -y ppa:nginx/stable && \
apt-get update && \
apt-get install -y nginx && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/* && \
echo "\ndaemon off;" >> /etc/nginx/nginx.conf && \
chown -R www-data:www-data /var/lib/nginx
WORKDIR /etc/nginx
CMD ["nginx"] # Define default command.

zdroj

Zdieľanie obrazu

Centrálny repozitár Dockerhub

Možné problémy pri vytváraní obrazu

 • Závislosť na Docker Hub.
 • Časté využívanie neoverených obrazov.
 • docker démon beží ako 'root'.

Nevýhody Docker

 • Súbory je potrebné manažovať osobitne.
 • Manažment viacerých Docker kontajnerov - Kubernetes, Docker Swarm/Compose.

Docker v klaude

 • Na virtuálnom stroji viete ľahko nainštalovať Docker a nasadiť viacero kontajnerov.
 • Azure App Service.
 • Amazon EC2 Container Service.
 • Google Cloud Run.

Záver - Docker...

 • je virtualizačná vrstva medzi jadrom a aplikáciou.
 • umožňuje ľahko spustiť aplikáciu v cloude.
 • zjednodušuje inštaláciu.
 • Existuje viac kompatibilných systémov pre konajnerizáciu.
  • podman, crio
Reload?