Virtuálny diskový priestor a databázy

Dáta v klaude

 • Ako dá prenajať a využiť diskový priestor
 • Ako spravovať diskový priestor v privátnom klaude

Politika správy dát:

Stratégia zálohovania a archivácie:

 • čo ak už dáta nie sú ptrebné? (napr. projekt skončil)?
 • čo v prípade havárie alebo poruchy? Aký dryh odolnosti potrebujememe?
 • Ktoré dáta archivovať a ako dlho?

Akým spôsobom zálohovať a archivovať?

 • páskové zariadenia
 • DVD
 • HDD, flash, diskety, magneto optické disky
 • Klaud

Množstvo potrebného diskového priestoru sa mení - spravidla rastie:

 • je potrebné "prenajať" alebo "prikúpiť a zamontovať" diskový priestor.

Celková cena za diskový priestor.

Fixné náklady:

 • Serverovňa, disky, zariadenia

Pohyblivé náklady:

 • Manažment, údržba, elektrická energia

Virtualizácia storage v serverovni

 • Diskový priestor môže byť spravovaný ako celok pre celý klaster.
 • pravidelne vymmienať zlyhané zariadenia, lebo disky sú nespoľahlivé.
 • redundancia - viac kópií tých istých dát.
 • zálohovanie na ochranu pred ľudskou chybou alebo bezpečnostným incidentom.
 • riešiť aj bezpečnosť a prístupové práva.

Škálovanie storage v serverovni

Horizontálne: Ak mám miesto v servri - kúpim disk.

Vertikálne: Ak mám miesto v serverovni a rozpočet - kúpim server.

 • Ak nemám rozpočet - musím niečo vymazať.
 • Ak nemám miesto v serverovni - postavím serverovňu.
 • Znižovať potrebný priestor sa "nedá".

Pripojenie diskového priestoru

 • blokové zariadenia.
 • súborové systémy.
 • celú aplikáciu - objektové úložisko alebo databáza s aplikačným protokolom.

Virtualizácia na úrovni blokových zariadení

Vo virtuálnom stroji sa "objaví" nový disk

+-----+ +----------+ +----------------+
| App |-| Guest OS |-| App Container |
+-----+ +----------+ +----------------+
              |
            App protocol
              |
         +----------------------+
         | Storage Area Network |
         +----------------------+

Virtualizácia na úrovni blokových zariadení

 • protocol iSCSI
 • Ceph, Gluster

Virtualizácia na úrovni súborového systému

Do kontajnera si viem namapovať nový adresár

 • sieťové súborové systémy: NFS, SMB
 • distribuované súborové systémy: Gluster, Ceph, HDFS

Virtualizácia na úrovni súborového systému

+-----+ +----------+ +----------------+
| App |-| Guest OS |-| App Container |
+-----+ +----------+ +----------------+
      |
    App protocol
      |
 +--------------------------+
 | Network Attached Storage |
 +--------------------------+

Diskový priestor na aplikačnej úrovni

 • object storage: S3 - Minio, Swift
 • NoSQL databázy
 • Relačné databázy
 • Vyrovnávacie pamäte a brokery: Redis

Aplikácia komunikuje s úložiskom pomocou aplikačného protokolu. Nie je potrebné mapovanie, iba konfigurácia aplikácie.

Diskový priestor na aplikačnej úrovni

+-----+ +----------+ +----------------+
| App |-| Guest OS |-| App Container |
+-----+ +----------+ +----------------+
  |
App protocol
  |
 +--------------+
 | Data Storage |
 +--------------+

Database

SQL

 • SQL Server
 • Azure SQL
 • Postgres, Mysql-MariaDB

NoSQL

 • CosmosDB (MongoBD, Cassandra compatible)
 • Redis, Cassandra,

Dáta v klaude

Súborový priestor je možné si prenajať:

 • Anulujem fixné náklady.
 • Zefektívnim pohyblivé náklady.
 • Zvýšim flexibilitu - platím iba za to čo potrebujem.
 • Je možné škálovať smerom nadol - zbaviť sa nepotrebného priestoru.

Ale niekedy aj tak treba mať vlastný HW.

Úložisko na Azure

 • Storage na nižšej úrovni (IaaS)
 • Azure Managed Disks - blokové zariadenie, pripojené ReadWriteOnce na virtuálny stroj. Platí sa za celú alokovanú kapacitu. Je možné zvoliť požadovanú redundanciu a rýchlosť.

Azure Storage Account

Prístup cez aplikačný protokol:

Databáza v klaude

Software as a Service (SAAS)

 • Azure SQL Database : MS SQL Server
 • Azure Cosmos DB: Nosql Databáza
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for Mysql

Špeciálne úložiská:

 • DataLake: pre analytiku veľkých dát
 • Azure AI Search: pre spracovanie textových dát
 • Azure AI Vision: pre spracovanie obrazu.

Úložisko na AWS

 • Amazon EBS - blokové zariadenie
 • Amazon Elastic File System - sieťový súborový systém
 • Amazon S3 - objektové úložisko

Porovnanie Azure a Amazon AWS

Úložisko na Google

 • Google Cloud Storage - objektové úložisko
 • Google File Store - sieťový súborový systém
 • Google Persistent Disk - blokové zariadenie
Reload?