Dáta v klaude

 • Ako dá prenajať a využiť diskový priestor
 • Ako spravovať diskový priestor v privátnom klaude

Množstvo potrebného diskového priestoru sa mení - spravidla rastie:

 • je potrebné "prikúpiť" a "zamontovať" disky.
 • čo ak disky už nie sú ptrebné? (napr. projekt skončil).

Je potrebné:

 • pravidelne zlyhané zariadenia, lebo disky sú nespoľahlivé.
 • redundancia - viac kópií tých istých dát.
 • zálohovanie na ochranu pred ľudskou chybou alebo bezpečnostným incidentom.
 • riešiť aj bezpečnosť a prístupové práva.

Celková cena za diskový priestor.

Fixné náklady:

 • Serverovňa, disky, zariadenia

Pohyblivé náklady:

 • Manažment, údržba, elektrická energia

Klasický prístup

 • Ak mám miesto v servri - kúpim disk.
 • Ak mám miesto v serverovni a rozpočet - kúpim server.
 • Ak nemám rozpočet - musím niečo vymazať.
 • Ak nemám miesto v serverovni - postavím serverovňu.

Virtualizácia diskového priestoru

 • Anulujem fixné náklady.
 • Zefektívnim pohyblivé náklady.
 • Zvýšim flexibilitu - platím iba za to čo potrebujem.

Ale niekedy aj tak treba mať vlastný HW.

Pripojenie diskového priestoru

 • blokové zariadenia.
 • súborové systémy.
 • celú aplikáciu - objektové úložisko alebo databáza s aplikačným protokolom.

Virtualizácia na úrovni blokových zariadení

Vo virtuálnom stroji sa "objaví" nový disk

+-----+ +----------+ +----------------+
| App |-| Guest OS |-| App Container |
+-----+ +----------+ +----------------+
              |
            App protocol
              |
         +----------------------+
         | Storage Area Network |
         +----------------------+

Virtualizácia na úrovni blokových zariadení

 • protocol iSCSI
 • Ceph, Gluster

Virtualizácia na úrovni súborového systému

Do kontajnera si viem namapovať nový adresár

 • sieťové súborové systémy: NFS, SMB
 • distribuované súborové systémy: Gluster, Ceph

Virtualizácia na úrovni súborového systému

+-----+ +----------+ +----------------+
| App |-| Guest OS |-| App Container |
+-----+ +----------+ +----------------+
      |
    App protocol
      |
 +--------------------------+
 | Network Attached Storage |
 +--------------------------+

Diskový priestor na aplikačnej úrovni

 • object storage: S3, Swift
 • NoSQL databázy
 • Relačné databázy
 • Vyrovnávacie pamäte a brokery: Redis

Aplikácia komunikuje s úložiskom pomocou aplikačného protokolu. Nie je potrebné mapovanie, iba konfigurácia aplikácie.

Diskový priestor na aplikačnej úrovni

+-----+ +----------+ +----------------+
| App |-| Guest OS |-| App Container |
+-----+ +----------+ +----------------+
  |
App protocol
  |
 +--------------+
 | Data Storage |
 +--------------+

Úložisko na Azure

 • Azure Disks - blokové zariadenie, pripojené ReadWriteOnce
 • Azure File - SMB zložka, pripojená ReadWriteMany
 • Azure Blob Storage - objektové úložisko

Úložisko na AWS

 • Amazon EBS - blokové zariadenie
 • Amazon Elastic File System - sieťový súborový systém
 • Amazon S3 - objektové úložisko

Úložisko na Google

 • Google Cloud Storage - objektové úložisko
 • Google File Store - sieťový súborový systém
 • Google Persistent Disk - blokové zariadenie

Úložisko v serverovni

 • Ceph
 • Gluster
 • Longhorn
 • Minio

Práca so súborovým systémov v systéme Docker

 • Súborový systém je virtuálny
 • Súborový systém sa po reštarte sa vždy vráti do pôvodného stavu
 • kontajner pripojí virtuálny diskový priestor na blokovej úrovni alebo na úrovni FS

Oddelíme:

 • konfigurácia (kde sa naše nachádzajú konfiguračné súbory ktoré sa nemenia)
 • stav (kde sa nachádzajú súbory ktoré sa menia a sú podstatné)
 • aplikácia (všetko ostatné)

Čo je to stav kontajnera?

časť súborového systému ktorá sa mení a ktorá je podstatná aj po reštarte, napr. databáza

Mapovanie adresárov

Vieme pripojiť existujúcu lokálnu zložku do nového kontajnera

Pripojenie aktuálneho adresára:

docker run -it --rm -v .:/home/user bash

Docker pomenovaný zväzok

 • Docker dokáže čiastočne "manažovať" diskový priestor.
 • Špeciálna zložka pod kontrolou Dockera.
docker volume create myvolume
docker run -it --rm -v myvolume:/myvolume bash

Docker Volume Plugin/ Storage Driver

 • Poskytovatelia klaudových služieb používajú vlastné pluginy.
 • Súbory môžu byť uložené kdekoľvek inde.

Zhrnutie

 • Dáta sa v klaudových systémoch nachádzajú na inom mieste ako aplikácia a konfigurácia.
 • Uložisko vieme pripojiť ako blokové zariadenie, sieťový súborový systém alebo použiť osobitnú aplikáciu.
 • V Dockeri musíme namapovať zväzok alebo nakonfigurovať aplikáciu na prístup k dataáze alebo úložisku.
Reload?