Programovanie komunikačných systémov

Ing. Daniel Hládek PhD.

Výuka programovanie na KEMT

 • Základy algoritmizácie a programovania (C, Staš)
 • Programovanie (C, Hládek)
 • Údajové štruktúry a algoritmy (C, Hládek)
 • Objektovo orientované programovanie (Java, Ondáš)
 • Iné predmety a záverečné práce (Matlab, C, Python)

Prečo jazyk C?

 • Ostatné jazyky (Python, Java) sú napísané v C
 • Syntax viacerých jazykov je podobná C: (C++, Java, C#, JavaScript,...)
 • Kto vie C, ľahko sa naučí iné jazyky.
 • V jazyku C sa programujú mikrokontroléry a programy kde záleží na rýchlosti.

Programovanie je dôležité

... aj keď nebudem programátor.

,ale budem bakalár v odbore "Informatika".

Programovanie je...

 • štúdium technickej dokumentácie.
 • algoritmizácia problému.
 • poznanie hardvéru a softvéru ktorý mám k dispozícii.
 • prekonávanie a obchádzanie prekážok (mentálnych aj fyzických).
 • zručnosť ktorú sa musím naučiť.

Ak nebudem na vývojárskej pozícii

 • môj kolega bude programovať.
 • môj budúci podriadený alebo partner bude programovať.
 • budem používať softvér a hardvér.
 • budem si vytvárať skripty.
 • budem vymýšľať a používať algoritmy.

Informačné a komunikačné technológie

sa nedajú oddeliť.

Obsahom komunikácie je informácia.

Počítačová sieť

Zariadenie na riadenie a udržiavanie toku informácií.

Architektúra webových aplikácií

Ako medzi sebou komunikujú programy na internete?

Webová aplikácia nie je webová stránka

 • môže to byť appka
 • môže bežať kdekoľvek

Architektúra webovej aplikácie

   Frontend        Backend

  O  +--+  
 -+-/ |__|         +------+
 / |   <- komunkácia -> | oo = |
  ^            +------+
 / \            |______|
 =  =

Front End

 • to čo beží na zariadení používateľa
 • HTML + Javascript

Frontend Javascript

 • React.js
 • Vue.js
 • Angular
 • jQery, Bootstrap
 • React Native - Natívna aplikácia pre mobilný OS napísaná v Javascripte

Frontend Javascript

 • SSR: Server-Side Rendering : HTML sa renderuje na servri
 • SPA: single page application: HTML sa renderuje na klientovi
 • PWA: progressive web application - Aplikácia je integrovaná s mobilným OS

Back End

 • to čo beží na servri

Back End Framework

 • Python (Flask, Django, )
 • Javascript (Node.js, Express, )
 • Java (Tomcat, Spring, JBoss. )

Mikroslužba

Backend sa skladá z viacerých nezávislých komponentov

Mikroslužba

+--------+
| Klient |
+--------+
  ^
  |           +----------+
 HTTP+JSON        | Databáza | 
  |       /----> |   2  |
  |       |   +----------+
  V       |
+----------+    |   
|     |    |   +----------+ 
| REST API |<--protokol-->| Databáza |
|     |  databázy  |   1  |
+----------+       +----------+

Komunikácia s frontendom

 • synchrónna (prebieha niekedy) : HTTP
 • asynchrónna (prebieha kedykoľvek): WebSockets

Jedna správa je asociatívne pole:

 • akcia: "vyhľadaj"
 • obsah_akcie: "koľko je hodín?"

REST API

 • Komunikácia frontendu a backendu pomocou protokolu HTTP
 • Server reaguje na HTTP požiadavku a posiela HTTP odpoveď

Príklad REST API (Express)

// Knižnica
var express = require('express');
var app = express();
// Funkcia ktorá reaguje na dopyt
app.get('/', function (req, res) {
  res.send('Hello World');
})

*

Príklad REST API (Flask)

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello_world():
  return 'Hello, World!'

*

Protokol HTTP

Jedna správa sa skladá z dvoch častí:

HTTP Hlavička

HTTP Telo

Informácie v HTTP hlavičke

 • Druh správy (HTTP VERB) – GET, POST, PUT, DELETE
 • Prihlasovacie údaje
 • URL, parametre

Obsah HTTP Tela

HTTP BODY- JSON

Jedna správa HTTP

<initial line, different for request vs. response>
Header1: value1
Header2: value2
Header3: value3

<optional message body goes here, like file contents or query data;
 it can be many lines long, or even binary data $&*%@!^$@>

*

Kódovanie obsahu správ

Serializácia

 • JSON
 • XML
 • YAML
 • Multipart
 • FormData

Riadkový klient HTTP

Niečo ako prehliadač - posiela dopyt a zobrazuje výsledok

  SLOVESO  URL
curl -XPUT 'www.example.com:9200/myIndexName?pretty'

Príklad

Webový vyhľadávač nie je len okienko v prehliadači…..

Ako funguje webový vyhľadávač?

 1. Dopyt putuje na server.
 2. Server sa pozrie do indexu
 3. Index vráti niekoľko odkazov
 4. Server prepošle výsledok prehliadaču.
+------------+
| Prehliadač |       internet
+------------+         ^
  ^        prechádza |
  |           +----------+
 HTTP+JSON        | Crawler |
  |           +----------+
  |             ^ 
  V         indexuje | 
+----------+          v
|     |       +----------+ 
| REST API |<--protokol-->| Databáza |
|     |  databázy  | Index  |
+----------+       +----------+

Vyhľadávací index

dababáza dokumentov s možnosťou vyhľadávania v texte

Príklad na index

Databáza Elasticsearch

– NosqlDatabáza

 • dokumentovo orientovaná
 • JSON REST API

Crawler

Index je potrebné naplniť dokumentami

Crawler (Agent pre získavanie textu):

 1. zoberie odkaz
 2. Získa a spracuje HTML text
 3. Získa a prefiltruje odkazy na nové stránky
 4. Vloží odkazy a text do indexu

Obsah webových stránok a sociálnych sietí napísal človek...

Čo to ten človek napísal ???

Prichádza mágia spracovania textu

Spracovanie prirodzenej komunikácie

Prináša komerčné benefity

 • kvalitné vyhľadávanie
 • komunikačné agenty (chatboty)
 • cielenie reklamy
 • dolovanie znalostí pre marketing

Veľký jazykový model

    internet
      ^
      |
      v
otázka -> model -> odpoveď
      ^
      |
     inžinier

Zarobili na spracovaní prirodzeného jazyka

Google
  Facebook
   Twitter
     Amazon
       Microsoft ...

Záverečné práce Ing. Daniel Hládek PhD.

Spracovanie prirodzeného jazyka

zp.kemt.fei.tuke.sk

Naučíte sa

 • programovací jazyk Python
 • základy strojového učenia
 • najnovšie metódy spracovania prirodzeného jazyka

Zaujímavé témy

 • vyhľadávanie v textových dátach z internetu
 • chatbot
 • strojový preklad
 • trénovanie neurónových sietí

Laboratórium rečových komunikačných technológií

Reload?