Spracovanie prirodzeného jazyka

Ing. Daniel Hládek PhD.

daniel.hladek@tuke.sk

Rastie potreba spracovávať veľké množstvo človekom vytvoreného textu alebo hovorenej reči

Čo je spracovanie prirodzeného jazyka Natural Language Processing (NLP)

Kombinácia viacerých techník z oblasti:

 • Teórie formálnych jazykov
 • Štatistiky
 • Strojového učenia
 • Lingvistiky
 • Psychológie

Spracovanie prirodzeného jazyka získavaním znalostí pomáha pri bežných činnostiach.

dáta => informácie => znalosti

text => príznaky => zistenia

Znalosť je užitočná informácia

(dá sa premeniť na peniaze).

Typické úlohy NLP

Motivačný príklad: Alexa, WolframAlpha, Siri

Počítač "porozumie" ľudskej komunikácii

Každý Váš deň:

Google, Facebook, Apple

Porozumenie otázke : Google, počítačové hry, WolframAlpha (Siri) Fulltextové vyhľadávanie: Google Cielenie reklamy: AdSense, eTarget

Ohodnotenie sentimentu a detekcia nevhodných alebo podozrivých príspevkov: Facebook , LinkedIn

Strojový preklad: Googe Translate Detekcia spamu: Spam Assasin, Gmail

Získavanie informácií (Information Retrieval)

Vyhľadávanie na webe napr. Vyhľadanie stránok súvisiacich s “natural language processing”

Monitoring médií Čo všetko sa napíše alebo odvysiela v televízii alebo v rádiu o mojej spoločnosti?

Cielenie reklamy

Analýza sentimentu na sociálnych sieťach

Dolovanie v dátach a získavanie znalostí Aká je priemerná cena hamburgeru v Južnej Amerike?

Prepis textu (Machine Translation):

Strojový preklad. Napr. Ako sa povie “Dnes je pekný deň” po japonsky?

Parafrázovač. Napr. Akým iným spôsobom sa dá povedať “Mám rád bryndzové halušky”

Porozumenie jazyku (Natural Language Understanding)

Chatboty, Umelý psychiater.

“Umelá inteligencia” - počítač na lodi Enterpise, ktorý rozumie slovným príkazom kapitána a vie mu odpovedať na jeho požiadavky Morfologická analýza (hľadanie gramatickej a sémantickej funkcie slova)

Prirodzený jazyk je veľmi neurčitý (ambiguity)

 • To isté vieme povedať rôznymi spôsobmi
 • Jedna výpoveď môže mať veľa rôznych významov
 • Často pri komunikácii prenášame aj neverbálnu informáciu:
  • Pocity
  • Gestá
  • Prízvuk a štýl reči

Homonymá:

Práve sedím v škole. Nevyznám sa v občianskom práve.
To auto stojí 10000 eúr. Auto stojí na kraji cesty.

Synonymá:

Išiel som do Bratislavy. Išiel som do Blavy.

Neurčité poradie slov vo vete:

Dnes je pekný deň. Pekný deň je dnes. Deň je dnes pekný.

Neurčitý význam slov:

„Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje”

Novotvary a slangové výrazy:

Vygoogli si to a potom to postni na fb.

Emócie a spoločenské konvencie:

Pane! Pekne ste sa doriadil!

Preklepy a brepty:

Viď prednašku.

Počítačový jazyk je jednoznačný Potrebujeme metódy pre prácu s neurčitosťou

Práca s neurčitosťou v NLP

 • Klasifikácia kontextov alebo ich postupností
 • Prepisovanie postupnosti symbolov

Klasifikácia kontextov

Mapovanie:

c => S
 • C: kontext: Veta,Dokument
 • S: symbol: Morfologická značka, léma, vetný člen...

Využitie

 • detekcia sentimentu
 • detekcia spamu
 • identifikácia pomenovaných entít

Pri klasifikácii nám pomáha, ak vieme ktorá časť kontextu je dôležitá pre klasifikáciu.

 • Slovo
 • Koncovka, Koreň slova
 • Predchádzajúce slovo, Nasledujúce slovo
 • Typ prvého písmena

Príznaková funkcia

Taká binárna funkcia kontextu, ktorá je pravdivá iba v prípade výskytu daného príznaku v kontexte. Vhodná sada príznakových funkcií nám pomáha riešiť problém.

Príznaková funkcia

Mapovanie

Symbol => jednotkový vektor

dnes => 0000100001

Klasifikátor kontextov

Extrakcia príznakov, klasifikácia

symbol=> príznakový vektor => trieda

Klasifikátor kontextov

 • Ľudskú znalosť vo forme pravidiel
 • Štatistické informácie z trénovacích korpusov
 • Kombináciu oboch prístupov

Pravidlá

 • Slovníky
 • Formálna gramatika
 • Regulárne výrazy

Štatistické prístupy

 • HMM
 • N-gram model
 • Umelá neurónová sieť

Hlboké neurónové siete

 • LSTM, Konvolučné siete, Transformery

Výpočtovo náročné

Prepisovanie postupnosti symbolov

Mapovanie:

postupnosť => iná postupnosť

Prepisovanie postupnosti symbolov

 • strojový preklad
 • korekcia preklepov a gramatiky
 • dialógové systémy

Enkóder-Dekóder

Enkóder:

symboly => príznaky => významový vektor

Dekóder:

model a významový vektor => výstupné symboly

Enkóder Dekóder

Hlboké neurónové siete

Aj vy môžte robiť NLP

Všeobecný programovací jazyk

Python

Všeobecné knižnice pre strojové učenie

 • keras
 • pytorch

Všeobecné knižnice pre NLP

 • Spacy
 • Flair

Strojový preklad

 • fairseq

Extrakcia sémantických príznakov

 • glove
 • fasttext
 • word2vec

Získavanie informácií a spracovanie logov

Elasticsearch

Dialógové systémy a porozumenie jazyku

RASA

Bibliografia

Jurafsky, Martin: Natural Language Processing Christopher Manning: Natural Language Processing, Stanford University Online Video Lectures

Reload?