Naučíte sa:

 • Získať nápovedu
 • Pracovať s históriou
 • Rozdiel medzi súborom a adresárom
 • Vytvárať súbory a adresáre
 • Pohybovať sa po adresárovej štruktúre
 • Vyhľadávať v súboroch a adresároch
 • Pracovať s textovým vstupom a výstupom

Kruh života v príkazovom riadku

Príkazový riadok je špeciálny program (shell), ktorý pracuje interaktívne v cykle:

 • Načítaj príkaz;
 • Vykonaj príkaz;
 • Vypíš výsledok;
 • Pokračuj.
   +--------+   +---------+
   | Napiš +----->| Vykonaj |
   | príkaz |   | príkaz |
   +--------+   +---------+
     ^         |
     |         |
     |  +---------+  |
     +---| Vypíš  |<---+
       | výsledok|
       +---------+

Prvé kroky

Po prihlásení sa Vám zobrazí výzva na zadanie príkazu. Výzva obsahuje informáciu o aktuálne prihlásenom používateľovi (dh343ko), mene stroja na ktorý sme prihlásení (omega) a aktuálnom adresári (~). Znak ~ (tilda) je symbolické meno pre domovský adresár v ktorom sa aktuálne nachádzame.

dh343ko@omega:~$

Čierna obrazovka na prvý pohľad pôsobí odstrašujúco. Myš, ktorá je vedľa klávesnice je zrazu zbytočná (môžeme ju odložiť za monitor). Po krátkom cviku sa v príkazovom riadku pracuje pohodlnejšie a rýchlejšie ako s graficky s myšou.

Príkaz

dh343ko@omega:~$ ls

napíše zoznam súborov v aktuálnom adresári. Výsledkom ale budete asi sklamaní, zatiaľ žiadne súbory ani adresáre nemáme. V príkazovom riadku platí pravidlo: "Žiadna správa je dobrá správa", takže nemusíme byť nespokojní. Ak by niečo nebolo v poriadku, systém by nás na to upozornil chybovým hlásením. Ak by sme napríklad napísať nejaký príkaz, ktorý neexistuje, dostali by sme:

dh343ko@omega:~$ ahoj
-sh: ahoj: command not found

Skúsime to napraviť a vytvoríme si prázdny súbor:

dh343ko@omega:~$ touch Matematika

Príkaz na výpis súborov môžeme zopakovať a výsledok bude o niečo lepší:

dh343ko@omega:~$ ls
Matematika

Adresáre

Okrem súborov si vieme vytvárať aj adresáre. Adresár slúži na uchovávanie súborov alebo iných adresárov. Pomocou adresárov si vieme ľahšie organizovať našu prácu tak, aby veci ktoré spolu súvisia boli blízko seba. Príkaz na vytvorenie adresára:

dh343ko@omega:~$ mkdir matematika

Pozorný čitateľ si všimne, že by sme mali mať spolu dve matematiky, jedna s malým a druhá s veľkým písmenom. Operačný systém Linux rozlišuje malé a veľké písmená. Skúsime sa o tom presvedčiť pomocou príkazu ls. Výpis môžeme obohatiť o ďalšie informácie pomocou prepínača -l.

NOTE: Každý príkaz môže mať zoznam argumentov oddelených medzerou.

dh343ko@omega:~$ ls -l
drwxr-xr-x 2 dh343ko tuke 4096 Feb 7 12:37 matematika
-rw-r--r-- 1 dh343ko tuke  0 Feb 7 12:37 Matematika

Výpis súborov a adresárov vyzerá o niečo veselšie. Prvou informáciou, je zoznam príznakov, ktoré k súboru patria. Príznaky súboru na prvom mieste vyjadrujú, či je súbor adresárom (d) alebo klasickým súbor (-), Zaujíma nás aj ďalšia trojica príznakov (rwx alebo -rw). Príznak r znamená, že máme právo na čítanie súboru alebo obsahu adresára, w je právo na zápis do súboru alebo vytváranie nových súborov v adresári a x je právo na vykonávanie alebo zmenu adresára na aktuálny.

Pohyb po adresároch

Adresáre v Unixe sú radené do stromu. Koreň stromu sa nazýva hlavný adresár a je označený /. Všetky ostatné súbory a adresáre sa nachádzajú na nižšej úrovni. Overiť si to môžeme pomocou príkazu pwd (print working directory) na výpis aktuálneho adresára:

pwd

Aktuálny adresár si môžeme zmeniť pomocou príkazu cd:

dh343ko@omega:~$ cd matematika
dh343ko@omega:~/matematika $ ls
Matematika
dh343ko@omega:~$ pwd
/home/tuke.sk/dh/343/dh343ko/matematika

Špeciálne adresáre

V OS Linux sa adresár počíta ako súbor (nie je teda možné mať súbor a adresár s rovnakým názvom). Niektoré adresáre majú špeciálny význam, ako napr. hlavný adresár, domovský adresár, aktuálny adresár alebo adresár o úroveň vyššie. Tieto adresáre sa často používajú a preto existujú skratky (špeciálne názvy) pre ľahkú prácu.

Aktuálny adresár zapíšeme pomocou . , adresár o úroveň vyššie je ... Domovský adresár je ~, hlavný adresár /.

Príkaz na presun o úroveň vyššie bude:

cd ..

V našich adresároch sa vieme aj poprechádzať. Po každom kroku si môžme overiť kde sa skutočne nachádzame pomocou pwd.

dh343ko@omega:~$ cd matematika
dh343ko@omega:~$ pwd
/home/tuke.sk/dh/343/dh343ko/matematika
dh343ko@omega:~/matematika $ cd .
dh343ko@omega:~$ pwd
/home/tuke.sk/dh/343/dh343ko/matematika
dh343ko@omega:~/matematika $ cd ..
dh343ko@omega:~$ pwd
/home/tuke.sk/dh/343/dh343ko/

Symbolické mená si môžeme hneď vyskúšať aj s príkazom ls:

dh343ko@omega:~$ ls -l .
drwxr-xr-x 2 dh343ko tuke 4096 Feb 7 12:37 matematika
-rw-r--r-- 1 dh343ko tuke  0 Feb 7 12:37 Matematika
dh343ko@omega:~$ ls -l ~
drwxr-xr-x 2 dh343ko tuke 4096 Feb 7 12:37 matematika
-rw-r--r-- 1 dh343ko tuke  0 Feb 7 12:37 Matematika
dh343ko@omega:~$ ls -l ..
/home/tuke.sk/dh/343/dh343ko
drwxr-xr-x 2 dh343ko tuke 4096 Feb 7 12:37 dh343ko

NOTE: Koreňový adresár je / , všetky ostatné adresáre sú pod ním. (neexistujú disky C: a D: ako na systéme Windows, ďalšie disky alebo diskové oddiely sú tiež adresáre).

Úloha

. Zistite, ako sa volá Váš domovský adresár a kde sa nachádza. . Zistite, aké sú podadresáre hlavného adresára. . Zistite, aké iné domovské adresáre sa na systéme nachádzajú a aké k nim máte prístupové práva.

Shell je Váš priateľ

Do teraz to bolo pomerne veľa písania. Na začiatok to nie je na škodu, lebo sme sa aspoň naučili, kde na klávesnici sa nachádzajú špeciálne znaky. Také množstvo písania môže pri reálnej práci a reálnych termínoch na odovzdanie výsledkov trochu zdržovať.

Autori príkazového riadku na šťastie na to mysleli a vymysleli šetrič práce. K posledne zadanému príkazu sa viete dostať pomocou šípok. Klávesa TAB slúži na magické dopĺňanie názvov súborov a príkazov.

Ak napíšete:

l<TAB>

Systém Vám vráti zoznam príkazov, ktoré sa začínajú na l. Ten istý trik funguje na názvy súborov. Znak tilda ~ zastupuje Váš domovský adresár, takže:

ls ~/<TAB>

navrhne súbory vo Vašom domovskom adresári ako argument príkazu ls.

NOTE: V príkazovom riadku nič nemusíme (ale môžeme) písať viac krát.

Ak ste zabudli príkaz, ktorý ste napísali pred chvíľou, viete vyvolať históriu.

history

Školská knižnica - organizácia súborov a adresárov:

Súborový systém má vlastnosti databázy. Vytvorme databázu kníh v školskej knižnici. Adresár zodpovedá oddeleniu v knižnici alebo poličke s knihami Súbor zodpovedá jednej knihe. Súbory vieme umiestniť do najvhodnejšieho adresára. Príkaz na presunutie súboru Matematika do adresára matematika je:

mv Matematika matematika

Príkaz na presun mv má dva argumenty - zdrojový a cieľový adresár,

Príkaz cp slúži na kopírovanie. Prázdny súbor Matematika si vieme ľahko skopírovať (preniesť do ďalšieho semestra):

cp Matematika Matematika2

Súbor s názvom Matematika musí byť samozrejme prítomný v aktuálnom adresári. Ak nie je, dostaneme chybovú hlášku:

dh343ko@omega:~$ cp Matematika matematika
cp: cannot stat Matematika: No such file or directory

Kopírovať a presúvať môžeme aj súbory ktoré nie sú v aktuálnom adresári. Musím ale potom zadať ich plné meno alebo cestu k nim z aktuálneho adresára. Pri zadávaní cesty môžeme využiť aj symbolické mená:

cp ./Matematika2 ~/

Skúsme si spraviť zálohu našej práce v adresári ~/matematika do adresára ~/zaloha_matematiky.

dh343ko@omega:~$ cp ~/matematika ~/zaloha_matematiky
cp: omitting directory ~/matematika

Pokus sa neskončil úspešne. Príkaz cp hlási, že vynechal zdrojový adresár. Dôvodom je to, že príkaz na kopírovanie odmieta pracovať s adresármi, pokiaľ mu to výslovne nepovieme pomocou prepínača -r.

dh343ko@omega:~$ cp -r ~/matematika ~/zaloha_matematiky

Teraz to vyzerá byť v poriadku. Výsledok si môžeme overiť pomocou príkazu ls.

Zbytočné zálohy si viem aj vymazať. Keďže je Matematika2 (pre niektorých) zbytočná, pomocou príkazu rm ju vieme vymazať.

rm ~/zaloha_matematiky/Matematika2

WARNING: Nezabúdajte, že pomocou klávesy TAB dopĺňate mená súborov a adresárov. Je zbytočné to písať ručne.

Pri použití príkazu rm platia tie isté obmedzenia ako pri príkaze cp. Bez špeciálneho povolenia pomocou prepínača -r príkaz odmietne vymazať celý adresár. Nakoniec sme prišli, že tento prepínač slúži ako dodatočná ochrana pred nechceným vymazaním všetkých súborov v domovskom adresári.

NOTE: Vždy pred použitím prepínača -r odporúčam použiť príkaz ls aby sme si overili, čo sa bude mazať alebo presúvať.

Úloha

Vytvorte databázu aspoň 6 kníh a zotrieďte ich do dvoch poličiek. Pre každú knihu a poličku vymyslite knižničný kód (názov súboru alebo adresára) ktorý ju bude dobre vystihovať ich obsah.

Poličky:

 • Beletria;
 • Informačné technológie.

Knihy:

 • Základy algoritmizácie;
 • 30 tisíc míľ pod morom;
 • Používame Linux;
 • ABC Linuxu;
 • 50 odtieňov sivej;
 • Dokonalý kód;

Presuňte knihu "50 odtieňov sivej" do novovytvorenej sekcie "Červená knižnica".

Získanie pomoci v príkazovom riadku

Každý príkaz má svoju pomoc. Podľa dohody tieto argumenty vrátia stručnú nápovedu:

--help
-?

Manuálové stránky prehliadame príkazom:

man
info

kde ako argument zadáme názov príkazu, ku ktorému chceme vyhľadať pomoc.

Keď všetko ostatné zlyhá, pomôže Váš obľúbený internetový vyhľadávač.

Presmerovanie štandardného vstupu a výstupu

Program v Unixe vezme štandardný vstup, spracuje ho a výsledok pošle na štandardný výstup.

Operátory:

> # Presmerovanie štandardného výstupu do súboru
< # Presmerovanie štandardného vstupu do súboru
>> ## Presmerovanie štandardného výstupu a pridanie na koniec súboru

| ## Presmerovanie štandardného výstupu na štandardný vstup iného programu

Pomocou presmerovania vstupu viete manipulovať textové súbory alebo spájať viaceré príkazy do jedného.

Úloha

Do každej knihy pridajte názov pomocou príkazu echo.

Zapíšte zoznam kníh v oddieli beletrie do súboru:

ls ./beletria > index

Pridajte k nemu aj knihy z oddielu informačných technológií:

ls ./it >> index

Výsledok príkazu sa pripojí na koniec súboru.

Vypíšte výsledný zoznam kníh v súbore:

cat index

Nezabudnite, že TAB dopĺňa názvy súborov. Presmerovanie výstupu môžeme využiť na pridanie textu do súboru. Skúste do knihy "Základy algoritmizácie" na koniec pridať text "Ahoj svet!".

echo "Ahoj svet!" > ./it/zap

Úloha

Uložte si záznam z cvičenia do súboru pomocou history. Záznamu vymyslite vhodné meno. Overte, či súbor naozaj obsahuje príkazy z cvičenia. V manuálovej stránke zistite, ako sa vyhľadáva v histórii.

Bibliografia

 • http://www.abclinuxu.cz/download/ucebnice_abc_linuxu-20061019.pdf
 • http://www.tldp.org/LDP/intro-linux/html/
 • https://sk.wikipedia.org/wiki/Unix

Previous Post Next Post

Práca s príkazovým riadkom