Limonádový pohár

20th Feb 2023

Zopakujete si:

 • Formátovaný vstup celého čísla.
 • Algoritmus hľadania maximálneho čísla v poli.
 • Cykly, podmienky a premenné.
 • Čo je to konštanta.
 • Na čo je hlavičkový súbor.

Kto vypil najviac limonády?

Na Technickej univerzite sa koná súťaž v druhom najobľúbenejšom slovenskom športe - pijatike citrónovej limonády zvanej aj citronáda. Súťažiaci dostali štartovacie čísla od jednotky až po počet súťažiacich. Počas troch minút majú za úlohu vypiť čo najviac dvojdecových pohárov kvalitnej citronády z produkcie študentského bufetu "Libresso" v budove Univerzitnej knižnice.

Ako člen technickej poroty budete mať na starosti spracovanie výsledkov. Na štandardný vstup nového informačného systému sa bude postupne zapisovať počet počet vypitých pohárov pre každého súťažiaceho podľa jeho štartovacieho čísla. Prvý súťažiaci má štartovacie číslo 0.

Koniec zápisu výsledkov sa vyznačí vložením neplatného čísla (inej ako kladnej celej hodnoty) alebo koncom vstupu (CTRL+D).

Vašou úlohou bude vytvoriť program, ktorý načíta do poľa počty vypitých pohárov a vypíše čísla všetkých súťažiacich, ktorí vypili maximálny počet pohárov.

Lemonade from Wikipedia

Návod

Na riešenie budeme potrebovať funkcie na formátovaný vstup a výstup. Naštudujte si technickú dokumentáciu funkcií štandardnej knižnice, ktoré sú v tomto prípade najjednoduchšie použiteľné:

Pri štúdiu technickej dokumentácie sa zamerajte na zistenie:

 • aký dátový typ majú argumenty funkcie.
 • aký je význam argumentov funkcie.
 • aký je typ návratovej hodnoty.
 • aký je význam návratovej hodnoty.

Pozor, nie všetko musí byť zrejmé na prvý pohľad. Pri štúdiu funkcie scanf() zistíme, že jej úloha je načítavať dáta na určitú adresu v pamäti. Ale návratová hodnota znamená niečo iné. Čo je to?

Nezabudnite:

Na to, aby ste vedeli použiť akúkoľvek funkciu, musíte s pomocou direktívy preprocesora #include do zdrojového kódu zapísať v ktorom hlavičkovom súbore sa nachádza jej definícia. Názov hlavičkového súboru zistíte z dokumentácie.

Načítanie premennej

Keď si vytvoríme novú premennú tak jej priraďme nulovú hodnotu.

Každá premenná má svoju adresu v pamäti a tú zistíte pomocou operátora &. Druhý argument funkcie scanf() je adresa na ktorú sa má zapísať výsledok.

int value = 0;
int r = scanf("%d",&value);

Operácia načítania má vždy neistý výsledok. Funkcia na načítanie sa môže vykonať, ale načítanie mohlo zlyhať. Používateľ mohol zadať niečo iné ako očakávate, napríklad písmená namiesto čísla. Vtedy sa môže stať, že budeme pracovať s nedefinovanou (ľubovoľnou) hodnotou. Tomu je potrebné zabrániť a po načítaní si overiť, či prebehlo úspešne.

Pri funkcii scanf sa to dá dvoma spôsobmi:

 1. overením návratovej hodnoty funkcie. V prípade, že načítanie celého čísla nebolo úspešné, návratová hodnota funkcie bude mať špeciálnu hodnotu (zistíte ju z dokumentácie).
 2. kontrolou obsahu premennej, do ktorej sa načítavalo. Je dôležité, aby premenná, do ktorej sa bude načítavať bola správne inicializovaná.

Funkcia scanf sa pri ďalšom použití chová nepredvídateľne, ak používateľ vloží inú ako očakávanú hodnotu.

Celé načítanie jednej hodnoty s overením môže vyzerať takto:

int value = 0;
int r = scanf("%d",&value);
if (r == 1){
  printf("Úspešne som načítal hodnotu %d\n",value);
}
else {
  printf("Načítanie sa nepodarilo. V premennej value ostala pôvodná hodnota. \n");
}

Pole fixnej veľkosti

Veľkosť poľa na načítanie si definujte ako konštantu. Konštanta je príkaz pre preprocesor, ktorým definujete "alias" pre kúsok textu. Tento "alias" sa nahradí počas prekladu. Niekde na začiatok súboru zadajte:

#define VELKOST_POLA 12

Tým si vytvoríte konštantu, ktorú môžete využívať v ďalšom zdrojovom texte. Takto si vytvoríme nové statické pole konštantnej veľkosti:

int pole[VELKOST_POLA];

Pozor:

V poli sa tesne po vytvorení nachádzajú ľubovoľné hodnoty.

Po vytvorení je vhodné do poľa priradiť nejaké počiatočné hodnoty, napr.:

int pole[VELKOST_POLA] = {0,0,0,0};

priradí hodnotu nula prvým štyrom prvkom poľa. Ostatné prvky zostanú neinicializované, teda môžu mať ľubovoľnú hodnotu. To je dosť nepraktické pre väčšie polia. Pre inicializáciu poľa vieme použiť aj funkciu memset():

memset(pole,0,VELKOST_POLA * sizeof(int));

Posledný argument tejto funkcie je veľkosť poľa v bajtoch.

Načítanie do poľa

Na začiatku nie je známe koľko súťažiacich budeme spracovávať. Záleží to od toho, koľko čísel sa podarí načítať.

Budete potrebovať tieto dáta:

 • konštantu pre uloženie veľkosti poľa. napr. #define VELKOST_POLA 52
 • pole celých čísel fixnej veľkosti na uloženie výsledkov napr. int vysledky[VELKOST_POLA].
 • premennú na uloženie najlepšieho výsledku (int).
 • premennú na uloženie počtu úspešne načítaných hodnôt (int).

Skúste v jazyku C zapísať tento postup:

 1. Na začiatku si vytvorte a inicializujte všetky potrebné premenné.
 2. Vytvorte si cyklus. V cykle načítavajte celé čísla do poľa.
 3. Vo vnútri cyklu si overte, či bolo načítanie úspešné. Pri každom úspešnom načítaní zvýšte hodnotu počítadla o jedna. Ak načítanie nebolo úspešné ukončite cyklus.
 4. V prípade, že sa po ukončení cyklu nenačítala ani jedna hodnota, vypíšte chybové hlásenie a ukončite program.

Určenie a výpis maximálnej hodnoty

Pri každom úspešnom načítaní v cykle zistite, či načítané číslo je najväčšie. Ak je, poznačte si ho:

if (pole[i] > max_hodnota){
  max_hodnota = pole[i];
}

Na konci v cykle vypíšte poradové číslo všetkých súťažiacich, ktorí dosiahli maximálnu hodnotu. Môže ich byť aj viac.

Odovzdanie

Odovzdajte cez GIT do súboru du2/program.c , do 4.3.2022 13:00 , maximálne za 5.00 bodov.

Previous Post Next Post

Limonádový pohár