Znakový vstup a výstup

13th Feb 2023

Zopakujete si

 • Načítanie po znakoch.
 • Koniec vstupu sa vyznačuje ako EOF.
 • Zopakujte si formátovaný výstup.
 • Písmeno je zakódované ako ASCII kód.
 • Zopakujete si prácu s premennými.
 • Zopakujete si prácu s cyklami a podmienkami.

Úvod

Po krátkom zimnom oddychu tu je zase práca. Na všetkých školských klávesniciach sa pokazila klávesa CAPS LOCK čo značne komplikuje písanie pracovných výkazov a iných dôležitých dokumentov. Pravdepodobne to bolo spôsobené zvýšeným záujmom o diskusie na sociálnych sieťach. Verejné obstarávanie na nové klávesnice je už vypísané, ale bude ukončené najskôr v septembri roku 2022. Ako dočasné (rozumej trvalé) riešenie navrhlo vedenie univerzity využiť šikovných študentov odboru Počítačové siete a ich schopnosti pri programovaní štandardného vstupu.

Vedeli ste?

 • Nedostatky klávesy CAPS LOCK sa dajú riešiť aj úpravou hardvéru.

caps-lock-flickr-cc

Úloha

Vytvorte program, ktorý bude simulovať klávesu CAPS LOCK. Zo štandardného vstupu načítajte znak, zmente ho a vypíšte na štandardný výstup.

Použite tieto pravidlá:

 1. Ak nájdete malé ASCII písmeno, premeňte ho na veľké.
 2. Ak na štandardnom vstupe nájdete veľké písmeno, premeňte ho na malé.
 3. Všetky ostatné viditeľné znaky vrátane konca riadku nechajte tak ako sú. Medzi viditeľné znaky počítajte tie, ktoré viete napísať v textovom editore pomocou klávesnice bez použitia klávesy CTRL alebo ALT. Za koniec riadku považujte znak '\n'.
 4. Riadiace (neviditeľné) znaky okrem konca riadku odstránte.
 5. Načítanie sa ukončí ak nájdete znak EOF (rovný -1).

Po skončení načítania vypíšte na nový riadok správu o počte načítaných riadkov.

Návrh riešenia

Budeme potrebovať tieto premenné:

 • Práve načítaný znak (typ int).
 • Znak, ktorý sa vypíše (char)
 • Počet riadkov (int).

a tieto funkcie:

Pre zopakovanie, základná kostra programu v jazyku C vyzerá takto:

// Definícia funkcií ktoré budete používať
#include <stdio.h>
// Tu môžte dopísať Vaše funkcie
int main(){
  // Tu píšete program
  return 0;
}

Pri riešení môžete využiť tento postup:

1. Vytvorte cyklus

V cykle budete načítavať znak pomocou funkcie getchar(), až do vtedy pokiaľ sa dá. Pred tým ako funkciu použijete sa oboznámte s jej technickou dokumentáciou.

Cyklus môže byť typu while, v ktorej budete do premennej typu int načítavať znak z klávesnice.

int c= 0;
while(1){
  c = getchar();
  //
}

Vo väčšine prípadov nám na uloženie znaku stačí typ char, v tomto prípade potrebujeme typ int aby sme mohli rozlíšiť aj špeciálny znak EOF (end of file), ktorý signalizuje koniec vstupu.

Pri vstupe sa môže vyskytnúť aj "neočakávaná" situácia - koniec. Ten je zakódovaný ako špeciálna konštanta EOF a má zväčša hodnotu -1, preto na uloženie načítaného znaku potrebujeme premennú typu int. Pokus o vypísanie načítaného EOF môže spôsobiť neočakávané chovanie. Pred tým ako vypíšete znak si musíte byť istí, že to nie je EOF. V prípade, že je načítaný znak EOF tak cyklus ukončite pred tým ako sa znak vypíše.

Nezabudnite na pravidlo na ukončenie "nekonečného" cyklu.

2. Pridajte pravidlá na zmenu znakov

Pravidlá zmenia načítaný znak podľa potreby (veľké písmeno na malé a naopak). Použite na to ASCII tabuľku.

Pridajte pravidlo, ktoré inkrementuje počítadlo v prípade, že načítaný znak je koniec riadku.

Ak bude ukončená hlavná slučka vypíšte obsah počítadla.

Pri riešení môžme využiť fakt, že znak je zakódovaný ako číslo z ASCII tabuľky . Na obrazovke sa zobrazuje ako znak, ale v pamäti má celočíselnú hodnotu, ktorá je iná ako tá, ktorá je zobrazená. Napr. znak 0 má hodnotu 48.

So znakmi je možné robiť rovnaké operácie ako s číslami - porovnávať aj sčítavať. Nemusíme ich dokonca ani hľadať v ASCII tabuľke, znaková konštanta sa správa rovnako ako číslo.

Vhodnou operáciou odčítania alebo sčítania je možné zmeniť veľký znak na malý a naopak. Nasledovná operácia pre zistenie malého písmena je úplne v poriadku:

if (c >= 'a' && c <= 'z'){
  // Našiel som malý znak
}

Znaky sa dajú aj odpočítavať a pripočítavať čo využijeme na zmenu malého znaku na veľký:

int velkyznak = malyznak - 'a' + 'A';

Podobnú operáciu použijete aj pri premene veľkého znaku na malý. Pozor, v prípade iných znakov, napr. čísel táto operácia nemá zmysel. Pozorne si overte (pomocou podmienky if), s akým znakom pracujete.

3. Vyskúšajte program

Preklad programu vykonajte volaním kompilátora:

gcc -g -Wall program.c -o program

Dajte pozor, aby ste nepracovali s premennými, ktoré nemajú priradenú žiadnu hodnotu. V prípade staršej verzie kompilátora (napr. na servri omega) pridajte prepínač -std=c99.

Odovzdanie

 1. aktivujte si git
 2. Odovzdajte cez GIT do súboru du1/program.c , do 25.2.2023 13:00 , maximálne za 5.00 bodov.

Next Post

Znakový vstup a výstup