Naučíte sa:

 • Použiť vlastný kontajner a register obrazov na nasadenie aplikácie do verejného klaudu.
 • Nasadiť aplikáciu pomocou Azure Container Instances.

Zostavenie obrazu kontajnera

Zoberme si jednoduchú aplikáciu z minulého cvičenia:

from datetime import date
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
  return "<h1 style='color:blue'>Hello There!</h1><a href='/date'>Dátum a čas</a>"

@app.route("/date")
def today():
  today = date.today()
  return "<p>{}</p>".format(today.strftime("%d.%m.%Y"))

if __name__ == "__main__":
  app.run()

Pre aplikáciu ktorá má zložitejšie závislosti je výhodné vytvoriť obraz kontajnera. Do súboru Dockerfile zapíšeme postup pre inštaláciu a konfiguráciu všetkého potrebného na jej beh. To nám uľahčí jej spustenie v prostredí verejného alebo súkromného klaudu.

FROM python:3.8-alpine
WORKDIR /app
RUN pip install flask
COPY ./app.py /app
ENV FLASK_APP app.py
ENTRYPOINT [ "flask" ]
CMD ["run", "--host", "0.0.0.0", "--port", "80"]

Zostavte obraz kontajnera a prideľte mu nejaké meno.

docker build . -t pozdravma:dev

Register obrazov

Ak chcete vo verejnom klaude použiť vlastný obraz kontajnera tak ho musíte najprv umiestniť do dostupného registra obrazov. Register obrazov je miesto, z ktorého je možné získať na požiadanie obraz z ľubovoľného pracovného uzla v klaude.

Bude to vyzerať asi takto:

               Verejný Cloud

+---------------+      +----------+       +-----------+
| lokálny stroj | docker  | register |  docker  | container |
| docker build | push --->| obrazov |  pull --->| instance |
+---------------+      +----------+       +-----------+

Register obrazov musí byť zabezpečený pred neoprávneným prístupom. Obraz kontajnera môže obsahovať aj citlivé dáta alebo zdrojové kódy ktoré nechceme zdieľať s hocikým. Register musíme nastaviť tak aby sme z lokálneho stroja mali právo na zápis a aby pracovný uzol na klaude mal právo na čítanie.

Vytvorenie registra obrazov

Na to aby sme mohli použiť vlastný obraz v Azure tak ho musíme uložiť do vlastného registra obrazov. Do registra si viete uložiť ľubovoľný lokálny obraz kontajnera.

Najprv si vytvoríme skupinu zdrojov (resourcegroup). Do skupiny zdrojov vytvoríme register. Registru vymyslite nejaké pekné meno.

Meno registra musí byť originálne aby nevznikla kolízia s nejakým iným projektom.

az group create --name mrg --location eastus
az acr create --resource-group mrg --name registerkvietocek --sku Basic

Zápis do registra obrazov

Najprv musíme povoliť zápis do nového registra. Spojte lokálny klient docker a Registry

# Funguje to?
az acr login --name registerkvietocek

Ak tento spôsob prihlásenia nefunguje, musíte spojiť docker klienta a register obrazov pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Prihláste sa cez webový prehliadač na Azure portál, nájdite si register. V časti "Settings-Access Keys" zaškrtnite "Admin User". Zobrazí sa Vám prihlasovacie meno a heslo.

# Ak to nefunguje
docker login registerkvietocek.azurecr.io

DNS meno registra obrazov musí byť zakódované do názvu obrazu ktorý sme vytvorili. Meno registra je zakódované do mena obrazu kontajnera pred lomítko /.

menoregistra/menoobrazu:tag

docker tag pozdravma:dev registerkvietocek.azurecr.io/pozdravma:dev
docker push registerkvietocek.azurecr.io/pozdravma:dev

Príkazom docker push odošlete obraz. Nájdite URL aplikácie a vyskúšajte či funguje.

Vytvorenie kontajnera pomocou ACI

Na vytvorenie kontajnera použijeme službu "Azure Container Instances". Všimnite si, že príkaz na vytvorenie kontajnera je podobný príkazu docker run. Do argumentov uvedieme meno obrazu, meno kontajnera a zoznam portov ktoré inštancia používa.

az container create --resource-group mrg --name mycontainer --image registerkvietocek.azurecr.io/pozdrav:dev --dns-name-label kvietocek-demo --ports 80

ACI nepodporuje mapovanie portov - port ktorý uvediete musí byť zhodný s portom ktorý je otvorený na kontajneri. Tento port bude zverejnený.

Podrobná dokumentácia az container create.

Prístupové práva ku registru obrazov viete nastaviť pomocou argumentov:

[--registry-login-server]
[--registry-password]
[--registry-username]

Trvalé zväzky viete namapovať pomocou:

[--azure-file-volume-account-key]
[--azure-file-volume-account-name]
[--azure-file-volume-mount-path]
[--azure-file-volume-share-name]

Premenné prostredia viete nastaviť pomocou [--environment-variables].

Zistite dns meno pod ktorým je kontajner prístupný. Meno kontajnera sa dá zistiť pomocou az a z web rozhrania.

az container show --resource-group mrg --name mycontainer --query "{FQDN:ipAddress.fqdn,ProvisioningState:provisioningState}" --out table

Pozrite si aplikáciu. Aplikácia bude bežať na porte ktorý ste jej pridelili. Skúste zmeniť port aplikácie.

Pozrite si logy aplikácie:

az container logs --resource-group mrg --name mycontainer

Ak nevymažete prostriedy, tak sa Vám bude míňať kredit.

Vyčistite po sebe prostredie

Vymažete celú skupinu prostriedkov. Takto vymažete aj register obrazov s jeho obsahom.

az group delete --name mrg

Bibliografia

 • Skúste aj toto Azure Conteiner Instances: https://azure.microsoft.com/en-us/services/container-instances/
 • https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/tutorial-custom-container?pivots=container-linux/
 • https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/deploy-run-container-app-service/
 • https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/quickstart-custom-container
 • https://docs.microsoft.com/en-us/azure/aks/tutorial-kubernetes-prepare-acr

Previous Post Next Post

Azure Container Instances