Zadanie 1

13th Mar 2023

Úloha

Nasaďte s pomocou aplikačných kontajnerov Docker kompletnú webovú aplikáciu pomocou systému Docker skladajúcu sa minimálne z dvoch služieb a minimálne jedného trvalého zväzku.

Pre každú službu webovej aplikácie by malo platiť:

 • počúva na svojom porte,
 • beží vo vlastnom Docker kontajneri,
 • dokáže komunikovať s ostatnými službami ktoré potrebuje.

Minimálne jedna služba by mala udržiavať svoj stav pomocou trvalého zväzku.

Pre návrh služby môžete využiť existujúci obraz v registri Docker Hub, napr. databázu alebo webový server. Ak chcete, môžete zostaviť vlastné obrazy. Služby nakonfigurujte pomocou konfiguračných súborov, argumentov pri spustení alebo premenných prostredia.

Súbory na odovzdanie

Súčasťou odovzdania by mal byť:

 • skript pre prípravu aplikácie nazvaný prepare-app.sh. V skripte prepare-app.sh uveďte docker príkazy potrebné pre zostavenie obrazov a vytvorenie konfigurácií, sietí, vytvorenie a inicializáciu pomenovaných zväzkov.
 • bash skript pre štart nazvaný start-app.sh. Do skriptu start-app.sh napíšte príkazy pre systém docker na spustenie a konfiguráciu všetkých kontajnerov služieb webovej aplikácie. Kontajnery nakonfigurujte tak, aby sa spustili znovu v prípade poruchy. Vypíšte správu na ktorom porte sa môžem pripojiť na aplikáciu pomocou webového prehliadača.
 • bash skript pre koniec nazvaný stop-app.sh. Do skriptu stop-app.sh napíšte príkazy na zastavenie všetkých služieb. Pozastavenie aplikácie a jej opätovné spustenie by nemalo spôsobiť reset do východzieho stavu ani v prípade, že sa zmení konfigurácia aplikácie.
 • skript pre odstránenie všetkých stôp po vytvorenej aplikácii remove-app.sh. Skript by mal odstrániť všetko čo sa vytvorilo v skripte prepare-app.sh.
 • Ak chcete, môžete na nasadenie použiť systém docker-compose alebo "docker swarm mode". V tom prípade konfiguráciu aplikácie uložte do súboru docker-compose.yaml. '
 • Súbor s dokumentáciou README.md.

Dokumentácia

Do súboru s dokumentáciou uveďte:

 • Podmienky na nasadenie a spustenie Vašej aplikácie - podrobný zoznam potrebného softvéru.
 • Opis čo robí Vaša aplikácia.
 • Opis virtuálnych sietí a pomenovaných zväzkov ktoré aplikácia využíva.
 • Opis konfigurácie kontajnerov ktorú ste vykonali.
 • Zoznam použitých kontajnerov a ich stručný opis.
 • Návod ako pripraviť, spustiť, pozastaviť a vymazať aplikáciu.
 • Návod ako si pozrieť aplikáciu na webovom prehliadať.

Príklad práce s aplikáciou

Práca sa aplikáciou by mohla vyzerať takto:

# Vytvorím všetko ptrebné pre aplikáciu
./prepare-app.sh
Preparing app...
# Spustím aplikáciu
./start-app.sh
Running app ...
The app is available at http://localhost:5000
# Otvorím webový prehliadač a pracujem s aplikáciou.
# Pozastavím aplikáciu
./stop-app.sh
Stopping app...
# Vymažem všetko čo súvisí s aplikáciou
./remove-app.sh
Removed app.

Predpokladajte, že skripty budú vykonávané na počítači s nainštalovaným systémom Linux a nakonfigurovaným príkazom docker.

Odovzdanie

Vytvorte si prázdny repozitár s názvom zkt23 na katedrovom GITe. Súbory aplikácie odovzdajte do repozitára do adresára z1.

Po odobzdaní skontrolujte, či sú odovzdané súbory v poriadku pomocou systému Traktor a ťuknite na "Pozri na GIT". Heslo na vstup to predmetu je "zkt22".

Hodnotenie

Zadanie bude hodnotené osobne. Slovné hodnotenie zapíšem do systému Traktor.

Pri hodnotení sa budem sústrediť na tieto oblasti:

 • Použiteľnosť: Sú dodané skripty spustiteľné bez chýb?
 • Kompletnosť: Spĺňajú odovzdané súbory podmienky uvedené v zadaní?
 • Funkčnosť: Funguje webová aplikácia bez problémov?
 • Dokumentácia: Je dokumentácia kompletná a pravdivá?
 • Úprava: Je dokumentácia ľahko čitateľná? Sú skripty prehľadné?
 • Originalita: V odovzdaných súboroch by mal byť jasný Váš osobný vklad. V prípade že sa inšpirujete existujúcim riešením, tak uveďte zdroj.

Previous Post

Zadanie 1