toho obhajujete alikvotnú časť maximálmnych bodov. Napr. ak máte 2 úlohy zo 4, dostanete max. 4 body z 8.

  • Predvediete ako vám fungujú program "stanica".
  • Dostanete 2 otázky zo zdrojových kódov.
  • Previous Post Next Post

    10. Kompresia - Huffmanovo kódovanie